główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów warsztaty archiwum   english version


Notki o autorach:

Anna Barcz

Magister filozofii. Doktoryzuje się i pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka MISH i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczka. Wykładowczyni Gender Studies IBL PAN. Interesuje się ekokrytyką i jej recepcją w Polsce. Publikowała w "Tekstach Drugich", "Anthroposie?".


Piotr Bogalecki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (filologia polska, kulturoznawstwo) oraz Akademię Artes Liberales. Opublikował monografię Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (Warszawa 2011: Nagroda Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze). Współredagował książki zbiorowe: Umaszynowienie (Szczecin 2009) oraz Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012).


Agnieszka Chwieduk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami tożsamości grup lokalnych, etnicznych i wyznaniowych oraz jej związków z kulturą w kontekście studiów europejskich. Interesuje się także problematyką z zakresu metodologii nauk społecznych oraz metod jakościowych. Autorka książek Alzatczycy. Dylematy tożsamości oraz Francuska antropologia kulturowa wobec dylematów współczesnego świata (współredaktor dr. A. Pomieciński). Prowadziła badania we Francji wśród Alzatczyków, w Polsce na Podkarpaciu oraz w Rumunii, w regionie Maramuresz.


Patryk Filipowicz

Magister kulturoznawstwa, muzyk bluesowy. Doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Górnemu Śląskowi i bluesowi.


Alicja Głutkowska-Polniak

Doktor nauk humanistycznych, filozof. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się estetyką popkultury, sztuką współczesną, krytyczną sztuką polską i przestrzeniami dizajnu. Autorka książki Wyobraźnia: sztuka i design (Katowice 2012).


Zbigniew Kadłubek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Filolog klasyczny, komparatysta, eseista. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat teologii św. Piotra Damianiego (1007-1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaktor serii komparatystycznej Civitas Mentis. Wydał z Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Katowice 2007). Autor napisanych w mowie śląskiej Listów z Rzymu (Katowice 2007). Stały współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Warszawie. W 2010 roku ukazała się jego książka podejmująca problem nowej komparatystyki pt. Święta Medea (Katowice 2013). Ostatnio ukazała się jego współautorska książka Oikologia. Nauka o domu (współautor Tadeusz Sławek i Aleksandra Kunce, Katowice 2013).


Anna Kapusta

Magister, antropolog i literaturoznawca. Doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii: Mitologie twarzy. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański - próba komparatystyki mitu (2007), Od rytuału do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny (2011), Gry w kulturę: gry w mit. Mitografia jako lektura (2012) i Kieszenie i podszewki. Podteksty kultury (2013) oraz współautorka monografii: Writing Life. Suffering as a Poetic Strategy of Emily Dickinson (2011), a także twórczyni koncepcji merytorycznej i współredaktorka monografii Kultura i rozpacz. Analizy ekspresji rozpaczy w tekstach kultury (2009), współredaktorka Rocznika Mitoznawczego. Studiów Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem (2006, 2008). Opublikowała też liczne książki literackie.


Tomasz Kozłowski

Doktor nauk humanistycznych, socjolog kultury, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze to głównie obszar psychologii ewolucyjnej i pozytywnej, socjologii mediów i antropologii rozrywki. Autor Kłamię, więc jestem i Samotnego hulaki. Współautor Nagiej małpy przed telewizorem. Popularyzator nauki. Publikuje m.in. dla "Odry", "Charakterów", "(Slow)".


Dariusz Kulas

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii. Wykładowca akademicki. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii i antropologią filozoficzną. Autor artykułów w periodykach filozoficznych i kulturowych. Członek "Common Ground".


Aleksandra Kunce

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Kulturoznawca. Pracuje w Zakładzie Estetyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2008), Oikologia. Nauka o domu (współautor Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, Katowice 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor Maria Popczyk, Katowice 2013). Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" i kilku tomów zbiorowych.


Jacek Kurek

Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. Autor licznych publikacji: Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 1997, współautorstwo Zbigniew Hojka), Historia Wielkich Hajduk, Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001, U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733) (Katowice 2003). Interesuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, religii i idei, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką w wieku XIX i XX. Autor lub współautor tomów z serii "Biblioteka Chorzowska". W Chorzowie współorganizuje sesje naukowe "Medium Mundi", których efekty są pomieszczone w 10 tomach.


Joanna Laskowska

Magister kulturoznawstwa, doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania: wielokulturowość w przestrzeni uniwersytetu, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Od 2008 roku pracownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.


Kamila Luft

Magister kulturoznawstwa, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia magisterskie na kierunkach Komunikacja Społeczna oraz Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół antropologii ciała, socjobiologii oraz antropologii codzienności.


Ewa Łukaszyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału "Artes Liberales". Zajmuje się literaturoznawstwem i krytyką kultury. Poszukuje nowych paradygmatów w humanistyce, śledząc przemiany intelektualne i twórcze prowadzące do wyłaniania się transkulturowej i transcywilizacyjnej przestrzeni debaty. Rozwija m.in. inspiracje topologii matematycznej, zmierzając w stronę teorii skupionej wokół takich problemów, jak pustka, brak, nieobecność, potencjalność i emergencja.


Jacek Mikołajczyk

Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych w Uniwersytecie Śląskim. Autor dwóch książek: Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1957-1989 i Zabójczy flirt. Literatura i terroryzm. W roku akademickim 2012-2013 stypendysta Fulbrighta i gościnny wykładowca University of Washington w Seattle. Specjalizuje się w historii musicalu i teatru muzycznego oraz w związkach literatury i kultury popularnej z terroryzmem. Kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego; tłumacz musicali oraz powieści sensacyjnych.


Alina Mitek-Dziemba

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii angielskiej i filozofii UŚ. Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman, Richard Rorty). Ostatnio opublikowała książkę pod tytułem Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman (Katowice 2011). Współredagowała antologię Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012, z Piotrem Bogaleckim). W swoich obecnych badaniach koncentruje się na współczesnym przekładoznawstwie, ekokrytyce, estetyce środowiskowej, pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz myśli postsekularnej.


Beata Nowacka

Doktor nauk humanistycznych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się problematyką reportażu, literaturą miejsca i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (Wydawnictwo UŚ 2004, 2006 - 2 wyd.) i opublikowanego w 2012 r. opracowania Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego w serii Biblioteki Narodowej (BN I 315). Wraz z Zygmuntem Ziątkiem napisała dwie książki: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak 2008, która ukazała się także w języku hiszpańskim (tłum. F.J. Villaverde Gonzales, Madryt 2010) i włoskim (tłum, S. De Fanti, Udine 2012) oraz ostatnio - polemikę z głośną biografią reportera: Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim, Wydawnictwo US.


Barbara Orzeł

Magister kulturoznawstwa, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w "Transformacjach" oraz "Studiach Kulturowych". Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół antropologii mediów oraz socjologii trendów.


Grzegorz Olszański

Doktor nauk humanistycznych - specjalność: literaturoznawstwo. Pracownik Zakładu Sztuki Interpretacji i Poetyki Historycznej Uniwersytetu Śląskiego oraz redaktor działu muzyki w kwartalniku "Opcje". Autor książek Śmierć Udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej (Katowice 2006) oraz Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców (Mikołów 2012).


Paweł Paszek

Asystent i doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z założycieli Koła Naukowego Antropologii Literatury przy Wydziale Filologicznym. Obszar zainteresowań: antropologia literatury, poetyka doświadczenia, literatura nowoczesna, najnowsza poezja. Publikował m.in. w "Anthroposie?", "Studiach kulturowych", "Frazie", "Przystani", "Helikopterze".


Anna Piontek

Doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka historii Uniwersytetu Śląskiego oraz zarządzania i marketingu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jej zainteresowania badawcze koncentruje na historii Śląska w XIX i XX wieku, historii pogranicza, historii kultury oraz sztuki. Oprócz autorstwa publikacji naukowych, jest również autorką wstępów do katalogów wystawowych Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Zajmuje się również aranżacją i graficznym przygotowaniem wystaw (m.in. Muzeum w Chorzowie. Miejski Dom Kultury "Batory").


Marta Ples-Bęben

Doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się francuską filozofią współczesną, epistemologią, filozofią kultury, historią i recepcją fenomenologii. Publikowała między innymi w periodykach "Kultura Współczesna", "Filo-sofija", "Logos i Ethos", "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria". Autorka książki: Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów. Studium filozofii Léona Brunschvicga (Katowice 2012).


Monika Sadowska

Magister filologii polskiej i kulturoznawstwa. Przygotowuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozprawę doktorską poświęconą twórczości Stefana Grabińskiego. Zajmuje się kulturą popularną, horrorem, antropologią ciała i filmem. Opublikowała kilka artykułów w czasopiśmie kulturalnym "Fragile" i magazynie antropologiczno-społeczno-kulturowym "Maska".


Andrzej Sarnacki SJ

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, jezuita, filozof (doktorat w Hochschule für Philosophie w Monachium). Studiował również w Krakowie i Dublinie. Specjalizuje się w kulturze Ameryki Łacińskiej, problemach sprawiedliwości społecznej i relacjach między religią a ekonomią. Autor tekstów w periodykach naukowych i monografii Institutional Changes for the Polish Church in Facing New Challenges (1989-2005) (Kraków 2013).


Katarzyna Szkaradnik

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka kulturoznawstwa i polonistyki. Zajmuje się adiustacją wydawnictw, współredagowała m.in. "Dzienniki z lat 1935?1945" Jana Szczepańskiego i "Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego", w 2007 r. została zwyciężczynią Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół hermeneutyki filozoficznej, problematyki podmiotowości, literatury modernizmu oraz tożsamości Śląska Cieszyńskiego.


Justyna Tymieniecka-Suchanek

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa. Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka monografii Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (WUŚ, Katowice 2004) oraz współredaktorka (z B. Stempczyńską) zbiorowej publikacji Tekst - rzecz - egzystencja w literaturach słowiańskich ("Śląsk", Katowice 2009). Wkrótce ukaże się jej interdyscyplinarna książka Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych. Od kilku lat zajmuje się zagadnieniami z nurtu animal studies.


Rafał Zawisza

Absolwent Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z "Praktyką Teoretyczną". Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą filozofii narodzin w myśli współczesnej.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów warsztaty archiwum   english version