główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version


Noty o autorach:

Ilona Copik

Doktor, kulturoznawca i polonista,diunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim. Autorka książki Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w twórczości Horsta Bienka (Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2013). Zajmuje się edukacją medialną, pedagogiką regionalną, antropologią i historią mediów oraz problematyką kulturową śląskiego pogranicza.


Patryk Filipowicz

Magister kulturoznawstwa, muzyk. Doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Górnemu Śląskowi i bluesowi.


Aneta Głowacka

Krytyczka teatralna i teatrolożka, asystentka w Zakładzie Teatru i Dramatu (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego). Redaktorka "Opcji". Publikuje w "Teatrze", "Notatniku Teatralnym", "Śląsku". W Teatrze Rozrywki w Chorzowie zajmuje się impresariatem.


Aleksander Kopka

Magister, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Université Lille 3. W zakres jego zainteresowań wchodzą: współczesna filozofia francuska ze szczególnym uwzględnieniem myśli Jacquesa Derridy, problematyka translatorska, literatura i poezja anglosaska oraz dekonstrukcja w muzyce.


Dariusz Kulas

Filozof, doktor nauk humanistycznych. Autor rozprawy doktorskiej na temat kategorii myśli postmodernistycznej, obronionej w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania: problematyka dyskursu współczesnej filozofii i antropologia filozoficzna. Autor artykułów w periodykach filozoficznych i kulturowych. Członek The Common Ground.


Aleksandra Kunce

Kulturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek:Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2008), Oikologia. Nauka o domu (współautor Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, Katowice 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor Maria Popczyk, Katowice 2013). Członek The International Cultural Research Network, The Common Ground, The Arts in Society Knowledge Community i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" i kilku tomów zbiorowych.


Kamila Luft

Magister kulturoznawstwa, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia magisterskie na kierunkach Komunikacja Społeczna oraz Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół antropologii ciała, socjobiologii oraz antropologii codzienności. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat cielesności.


Magdalena Mikrut-Majeranek

Kulturoznawca i historyk, doktorantka w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdycyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Monika Sadowska

Magister filologii polskiej i kulturoznawstwa. Przygotowuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozprawę doktorską poświęconą twórczości Stefana Grabińskiego. Zajmuje się kulturą popularną, horrorem, antropologią ciała i filmem. Opublikowała kilka artykułów w czasopiśmie kulturalnym "Fragile" i magazynie antropologiczno-społeczno-kulturowym "Maska".


Barbara Orzeł

Magister kulturoznawstwa w specjalności komunikacja kulturowa, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w "Transformacjach", "Anthroposie?" i "Studiach Kulturowych". Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół humanistyki cyfrowej, antropologii mediów, kreowania wizerunku oraz socjologii trendów.


Zofia Oslislo-Piekarska

Doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ukończyła kulturoznawstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się typografią oraz projektowaniem książek.

Paweł Paszek

Asystent i doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z założycieli Koła Naukowego Antropologii Literatury przy Wydziale Filologicznym. Obszar zainteresowań: antropologia literatury, poetyka doświadczenia, literatura nowoczesna, najnowsza poezja. Publikował m.in. w "Anthroposie?", "Studiach kulturowych", "Frazie", "Przystani", "Helikopterze".


Karolina Pospiszyl

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, asystent w Katedrze Literatury Porównawczej na Uniwersytecie Śląskim; interesuje się problematyką Europy Środkowej oraz pograniczem. Pracę doktorską, obronioną w 2014 roku, poświęciła problematyce przedstawień Górnego Śląska w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku; do jej zainteresowań naukowych należą też geopoetyka czy geokrytyka, a także zagadnienia intermedialności. Jest autorką artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. w "Postscriptum Polonistycznym", "Bohemistyce", "Proudach" czy w "Studia Slavica" oraz w monografiach i tomach pokonferencyjnych.


Tadeusz Sławek

Komparatysta, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta, filozof. Profesor zw. doktor habilitowany. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2002-2013. Visiting professor uniwersytetów w Norwich, w San Diego, w Neapolu i w Stanford. W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1982), The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake (1985), Między literami. Eseje o sztuce konkretnej (1989), Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury (1992), Człowiek radosny. Blake i Nietzsche (1994), Literary Voice. The Calling of Jonah (1995, razem z Donaldem Weslingiem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place (2003), Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów (2006), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla, Katowice (2011), Oikologia. Nauka o domu (razem z Aleksandrą Kunce i Zbigniewem Kadłubkiem, 2013). Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas.


Katarzyna Szkaradnik

Magister filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w czasopismach "FA-art", "Hybris", "Kultura i Historia", "Maska"; systematycznie współpracuje jako recenzentka z czasopismem kulturalnym "artPAPIER". Współredaktorka Dzienników z lat 1935-1945 prof. Jana Szczepańskiego, uhonorowanych Nagrodą Historyczną "Polityki" w 2010 r. Wśród jej zainteresowań można wymienić antropologię literatury, problematykę tożsamości, historię idei oraz filozofię hermeneutyczną i egzystencjalną.


Krzysztof Tomanek

Poeta, humanista, autor tomu poezji Zaimek tutaj. Urodził się i mieszka na Górnym Śląsku, gdzie realizuje swoje projekty artystyczne i społeczne.


Monika Wiszniowska

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Kultury Literackiej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z literaturą XX i XXI wieku oraz teorią literatury. Szczególnie interesuje się tematyką dotyczącą literatury niefikcjonalnej. Autorka książek: Stańczyk Polski Ludowej. Rzecz o Stefania Kisielewskim (2004), Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego, (2013) oraz Literackie reprezentacje historii: świadectwa - mediatyzacje - eksploracje (2013, współautorka).

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version