główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version


Noty o autorach:

Anna Bugajna

Magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Śląski) oraz filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloński). Wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się zagadnienie tożsamości ponowoczesnej, posthumanizmu, geopoetyki oraz transkulturowości. Swoją pracę magisterską poświęciła zagadnieniu wpływu zjawiska transkulturowości na tożsamość i twórczość pisarzy postemigracyjnych.


Aneta Głowacka

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca. Pracuje w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem jej zainteresowań są m.in. współczesny polski teatr, estetyka popkultury w teatrze, lokalność w teatrze. Teatrolog i krytyk teatralny. Współpracuje z "Notatnikiem Teatralnym", "Teatrem" i Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym "Śląsk". Redaktorka działu "Teatr" w Kwartalniku Kulturalnym "Opcje". W Teatrze Rozrywki w Chorzowie zajmuje się impresariatem.


Alicja Głutkowska-Polniak

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, filozof. Adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (Uniwersytet Śląski). Zajmuje się estetyką popkultury, sztuką współczesną, krytyczną sztuką polską i obszarami dizajnu. Autorka książki Wyobraźnia. Sztuka i design (Katowice 2012).


Rafał Kowalski

Magister kulturoznawstwa, doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań: literatura fantasy, magia, kultura wikińska we współczesnej kulturze popularnej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą literaturze fantasy i magii.


Izabela Kujawa

Magister etnolingwistyki, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniu współczesnej emigracji z Zachodu do Chińskiej Republiki Ludowej. Stypendystka rządu ChRL i Shenzhen Universiade International Scholarship Foundation.


Aleksandra Kunce

Kulturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego(Katowice 2008), Oikologia. Nauka o domu (współautor Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, Katowice 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor Maria Popczyk, Katowice 2013). Członek The International Cultural Research Network, The Common Ground, The Arts in Society Knowledge Community i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" i kilku tomów zbiorowych.


Julia Legomska

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmują ją językowe sposoby budowania wspólnotowości. W obrębie jej zainteresowań naukowych, sprofilowanych wokół wspólnototwórczej roli języka, znajduje się zarówno historia języka (jest autorką książki Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie: leksykalno-semantyczny opis pojęć - Katowice 2011), jak i zagadnienia współczesnego dyskursu medialnego.

Ewa Łukaszyk

Literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału "Artes Liberales" UW. Obecnie pracuje nad projektem humanistyki transkulturowej, łączącym inspiracje teoretyczne płynące z topologii matematycznej i matematyczno-przyrodniczych nauk o złożoności z poszukiwaniem nowych paradygmatów w oparciu o dziedzictwo postmodernistyczne. Ostatecznym celem jest eksploracja dróg prowadzących do jakościowo odmiennego stanu bytowania człowieka, ponad sferą kulturowych automatyzmów; ta z pozoru utopijna strefa doświadczenia i komunikacji staje się rzeczywistością w warunkach globalizacji, wobec namnożenia interakcji ponad granicami porządków kulturowych.


Anna Maj

Kulturoznawca, antropolog mediów, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się socjologią Sieci i mediów mobilnych, edukacją medialną, kulturowymi aspektami przestrzeni miasta w kontekście technologii informatycznych i ubicomp oraz problematyką dostępności w projektowaniu interakcji. Autorka monografii Media w podróży. Ostatnio zredagowała książki: Cyberculture Now oraz Post-Privacy Culture (Inter-Disciplinary Press, Oxford). Kierownik projektu Digital Arts w Inter-disciplinary Net w Oksfordzie.


Miłosz Markiewicz

Magister historii sztuki oraz kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych tej uczelni. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje myśl Markiza de Sade'a oraz etyka posthumanizmu. Miłośnik sztuki, teatru i myśli krytycznej. Uczestnik międzynarodowego seminarium "Human/Inhuman/Posthuman" prowadzonego przez Rosi Braidotti na Uniwersytecie w Utrechcie.


Magdalena Mikrut-Majeranek

Kulturoznawca i historyk, doktorantka w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikowała m.in. w "Anthroposie?", "Perspektywach Kulturoznawczych", "Studiach Etnologicznych i Antropologicznych" oraz "Transformacjach". Autorka książki Historia Rozbarku i parafii św. Jacka w Bytomiu i współautorka monografii Miasto jako wielowymiarowy przedmiot badań (pozostali autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Agnieszka Kandyia). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół nowych mediów, współczesnego teatru tańca, socjologii miasta i historii Śląska.

Ewa Niedziałek

Magister kulturoznawstwa i doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jej głównym obszarem zainteresowań jest literatura i sztuka współczesna związana z fenomenami myślenia utopijnego.


Paweł Paszek

Magister kulturoznawstwa. Asystent i doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z założycieli Koła Naukowego Antropologii Literatury przy Wydziale Filologicznym. Obszar zainteresowań: antropologia literatury, poetyka doświadczenia, literatura nowoczesna, najnowsza poezja. Publikował m.in. w "Anthroposie?", "Studiach kulturowych", "Frazie", "Przystani", "Helikopterze".


Agata Picheń

Magister kulturoznawstwa, absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim. Jest doktorantką w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ars moriendi i gerontologii. Hobbistycznie zajmuje się szeroko rozumianą kulturą ludową Polski XIX wieku.


Grażyna Pietruszewska-Kobiela

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzi badania związane z działalnością naukową Zakładu Teorii Literatury i Pracowni Komparatystyki Kulturowej. Zajmuje się literaturą i sztuką XX i XXI wieku (ewolucją i dziedzictwem tradycji awangardowych, wpływem nowych mediów na dzieła literackie, dyskursem memorialnym, intymistyką, posthumanistycznymi przemianami literatury i książki, kulturowymi aspektami noosfery, wpływem tkanki miasta na performatywne projekty artystyczne). Jest autorką czterech monografii (zajmujących się twórczością Andrzeja Bursy i międzywojennym dorobkiem Anatola Sterna) oraz współautorką pracy monograficznej na temat związków literatury z nowymi mediami. Jest redaktorką 7 tomów zbiorowych.


Maria Popczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2013 roku kierownik Zakładu Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, estetyczka i teoretyk sztuki. Zajmuje się estetyką ekspozycji muzealnych, estetyką przyrody, teoriami obrazu oraz estetycznymi aspektami emocji, autorka książki Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki (Kraków 2008) oraz Into the Nosie. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere, (współautor Aleksandra Kunce, Katowice 2013); redaktor tomów zbiorowych, m.in. tomu "Kultury Współczesnej", Przemyśleć przyrodę, 1/2011 oraz publikacji Konteksty intermedialności (Katowice 2013).


Adam Regiewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; kierownik Zakładu Teorii Literatury oraz Pracowni Komparatystyki Kulturowej; członek Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej, m.in. transkulturowym badaniem średniowieczności, semiotyką i antropologią audiowizualności i nowych mediów oraz relacjami chrześcijaństwa i popkultury; autor publikacji: Ślady obecności średniowiecznego wizerunku inkwizytora i "civitas diaboli" w polskiej literaturze fantasy po roku 1989 (Zabrze 2009), Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej (Lublin 2011), Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności (Częstochowa 2012), Muzyka w czasach ponowoczesnych (Częstochowa 2013), Literatura - nowe media. Homo irretitus w komunikacji literackiej XX i XXI wieku (Częstochowa 2014), Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów (Warszawa 2014).


Brygida Smołka-Franke

Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obszar zainteresowań: socjologia kultury i socjologia miasta. Wykonawca w kilku grantowych projektach społecznych i naukowych.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version