główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  INFORMACJE DLA AUTORÓW I PROCES RECENZOWANIA
Temat w 2016 r.:
NA UBOCZU

Czym jest bycie "na uboczu"? W jaki sposób doświadczenie peryferyjne transformuje oblicza miejsca i wspólnoty? Jaką siłę mają praktyki oddalenia? Co widać z oddali? Czy poboczne myślenie, ale i wycofanie z tego, co dominujące, jest potrzebne humanistyce? Na ile bycie "na uboczu" świata, wspólnoty, dyskursu etc. jest odnowieniem życia?
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania autorskich tekstów do dnia 10 czerwca 2016 r. wraz z krótkim abstraktem w języku angielskim i notką o autorze (anthropo@us.edu.pl). Jednocześnie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami formalnymi (tekst o objętości ok. 25 tys. znaków wraz z przypisami; czcionka Times New Roman 12; odstępy 1,5; przypisy na końcu dokumentu; zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, zapisywanie tytułów pojawiających się w tekście kursywą; zapisywanie cytatów krótszych w tekście głównym, pismem prostym i w cudzysłowie; zapisywanie cytatów dłuższych czcionką 10, bez cudzysłowu, z podwójnymi odstępami od tekstu głównego).
Zapis przypisów na końcu dokumentu:
1) Imię i Nazwisko, Tytuł kursywą, Miejsce i rok wydania, strony.
2) Tytuł kursywą, pod red. Imię i Nazwisko, Miejsce i rok wydania, strony.
3) Imię i Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, w: Tytuł pracy zbiorowej kursywą, pod red. Imię i Nazwisko, Miejsce i rok wydania, strony.
4) Imię i Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, "Tytuł czasopisma" rok wydania, numer, strony.

***

Redakcja przyjmuje jedynie teksty oryginalne i zwraca Autorom uwagę, że przesłanie artykułu do czasopisma jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się Autorem, zachowuje się prawo autorskie do przesłanego tekstu i że tekst w niczym nie narusza praw osób trzecich. Materiał ilustracyjny, o ile pojawia się w tekście, wymaga jednoczesnego przesłania pisemnego oświadczenia właściciela praw autorskich o wyrażeniu zgody na publikację ilustracji.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów. Jednocześnie informujemy, że nadesłane teksty podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad  double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem. Formularz recenzji jest dostępny dla Recenzentów w wersji Word i PDF. Lista Recenzentów jest publikowana corocznie na stronie czasopisma http://www.anthropos.us.edu.pl

Adres redakcji:
"Anthropos?"
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://www.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version