główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version


Noty o autorach:

Kamila Patrycja Augustyn

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, pracuje jako asystent w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: tekstologia, edytorstwo cyfrowe, heurystyka informacyjna, rynek książki w Polsce i na świecie, marketing wydawniczy, metody statystyczne w literaturoznawstwie, studia nad kategorią miejsca w literaturze (place studies). Projekty badawcze: archiwum Stanisława Vincenza 1888-1971, interaktywna mapa Wrocławia.


Alicja Kosterska

Magister kulturoznawstwa i filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloński). Doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się politycznością literatury i kultury wizualnej, a także przemianami tożsamości górnośląskiej.


Natalia Kotarba

Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów I stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2013).


Dariusz Kulas

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Autor rozprawy doktorskiej na temat kategorii myśli postmodernistycznej, obronionej w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania: problematyka dyskursu współczesnej filozofii i antropologia filozoficzna. Zdobywca II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Filozoficznym "Filozofia XXI wieku - dokąd teraz" (2000, Uniwersytet Szczeciński, Koło Naukowe Filozofii). Autor artykułów w periodykach filozoficznych i kulturowych. Członek The Common Ground.


Aleksandra Kunce

Kulturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 2008-2012 i 2012-2016 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Pracuje w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Prowadzi badania kulturoznawcze, ale także z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury, koncentrując się na problematyce człowieka lokalnego, siły umiejscowienia i doświadczania miejsca. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (2008), Oikologia. Nauka o domu (współautorzy Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor Maria Popczyk, 2013); Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (2016). Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" (od 2003 roku) i kilku tomów zbiorowych. Jest jednym z założycieli Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi, powołanego w Uniwersytecie Śląski w Katowicach. W 2016 roku otrzymała międzynarodową nagrodę za publikację The Philosophy of Localness and the Arts - International Award for Excellence for Volume 10 of the Arts in Society Journal Collection (USA). Jest kierownikiem ministerialnego projektu "Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia" (projekt NPRH "Rozwój" 2.b, 2bH 15 0099 83).


Miłosz Markiewicz

Historyk sztuki i kulturoznawca, doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmują myśl Markiza de Sade'a, etyka posthumanizmu (zwłaszcza związane z nią zagadnienie wspólnoty) oraz filozofia portretu. Uczestnik międzynarodowego seminarium "Human/Inhuman/Posthuman" prowadzonego przez Rosi Braidotti na Uniwersytecie w Utrechcie oraz członek "New Materialism. Networking European Scholarship on 'How matter comes to matter'" (COST IS1307). Jest wykonawcą w ministerialnym projekcie "Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia" (projekt NPRH "Rozwój" 2.b, 2bH 15 0099 83).


Barbara Orzeł

Kulturoznawca i medioznawca, doktor nauk humanistycznych, autorka książki Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów (Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2014), publikowała m.in. w "Transformacjach“, "Anthropos?“, "Studiach kulturowych", licznych tomach pokonferencyjnych. Zainteresowania badawcze: humanistyka cyfrowa, antropologia mediów, komunikacja wizerunkowa.


Paweł Paszek

Magister kulturoznawstwa. Asystent i doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Kultury Literackiej). Jeden z założycieli Koła Naukowego Antropologii Literatury przy Wydziale Filologicznym. Obszar zainteresowań: antropologia literatury, poetyka doświadczenia, literatura nowoczesna, najnowsza poezja. Publikował m.in. w "Anthroposie?", "Studiach kulturowych", "Frazie", "Przystani", "Helikopterze".


Agata Picheń

Magister kulturoznawstwa, absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim. Jest doktorantką w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ars moriendi i gerontologii. Hobbistycznie zajmuje się szeroko rozumianą kulturą ludową Polski XIX wieku. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą starości.


Andrzej Sarnacki SJ

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, jezuita, filozof (doktorat w Hochschule für Philosophie w Monachium). Studiował również w Krakowie, Dublinie i Bogocie. Specjalizuje się w kulturze Ameryki Łacińskiej, problemach sprawiedliwości społecznej i relacjach między religią a kulturą. Autor tekstów w periodykach naukowych i monografii Institutional Changes for the Polish Church in Facing New Challenges (1989-2005) (Kraków 2013).


Bartosz Sitek

Doktorant w Zakładzie Badań nad Zachowaniami Politycznymi Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kończy rozprawę doktorską dotyczącą wykorzystania Internetu do stosowania prowokacji politycznej. W przeszłości pracował w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bytomiu oraz w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.


Tadeusz Sławek

Komparatysta, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta, filozof. Profesor zw. doktor habilitowany nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2002-2013. Visiting professor uniwersytetów w Norwich, w San Diego, w Neapolu i w Stanford. W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1982), The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake (1985), Między literami. Eseje o sztuce konkretnej (1989), Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury (1992), Człowiek radosny. Blake i Nietzsche (1994), Literary Voice. The Calling of Jonah (1995, razem z Donaldem Weslingiem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place (2003), Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów (2006), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla, Katowice (2011), Oikologia. Nauka o domu (razem z Aleksandrą Kunce i Zbigniewem Kadłubkiem, 2013), NICowanie świata. Zdania z Szekspira (2012), U-chodzić (2015). Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Kierownik projektów ministerialnych i Narodowego Centrum Nauki: "Wizerunki wspólnoty" (1 H01C 052 30); "Oikologia. Nauka o domu" (NN103 22830). Otrzymał liczne nagrody: Nagroda im. Wojciecha Korfantego (2000, nadana przez Związek Górnośląski), Nagroda "Lux ex Silesia" (2002), Literacka Nagroda Solidarności (2013, nadana przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" i katowicki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), Nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku "Śląski Szmaragd" (2013).


Agata Stronciwilk

Doktorantka w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego w Katowicach.


Katarzyna Szkaradnik

Magister filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w czasopismach "Sensus Historiae", "Kultura i Historia", "Przegląd Socjologiczny", "Zagadnienia Rodzajów Literackich"; systematycznie współpracuje jako recenzentka z czasopismem kulturalnym "artPAPIER". Współredaktorka Dzienników z lat 1935-1945 prof. Jana Szczepańskiego, uhonorowanych Nagrodą Historyczną "Polityki" w 2010 r. Interesuje się antropologią literatury, problematyką tożsamości oraz filozofią hermeneutyczną i egzystencjalną.


Joanna Szydłowska

Olsztynianka. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UMW, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; habilitowała się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się genologią dziennikarską oraz medialnym i literackim zapisem doświadczeń pogranicza kulturowego. Jest autorką monografii reportażu polskiego (Warmia i Mazury w reportażu polskim w latach 1945 - 1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001) oraz pracy o sposobach kreacji dyskursu o ziemiach włączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej (Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013). Opracowała antologie reportaży i felietonów.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version