KOŁO NAUKOWE FILOZOFII KULTURY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO


 

 

ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów

do udziału w konkursie

na esej z filozofii kultury zogniskowany wokół problemu

idei Europy

 

Zależy nam na autorskich i indywidualnych rozwiązaniach, które wiążą się z uobecnionym w Europie dyskursem. Nie interesują nas ustalenia ekonomiczne czy socjologiczne, ale właśnie rozważania z zakresu filozofii kultury, które ujmują problem Europy i europejskości na określonym pułapie uogólnienia. Proponujemy tylko kilka z punktów rozważań: idea Europy – myślenie o Europie – myślenie w Europie – konteksty kultury europejskiej – kreowanie tożsamości europejskiej – granice mentalne Europy etc. Wszystkie wymienione obszary rozważań koncentrują się wokół naczelnego pytania: Czym jest Europa?

Serdecznie zapraszamy!

W konkursie przewidziano nagrodę główną w wysokości 500 złotych połączoną z publikacją tekstu w piśmie Koła Naukowego Filozofii Kultury „Anthropos?”. Dla zdobywców II i III miejsca przewidziano uhonorowanie poprzez publikację. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość - w przypadku niemożliwości wyłonienia prac wybitnych – rezygnację z przyznania nagrody.

Prosimy nadsyłać do końca marca 2004 roku tekst nie przekraczający 12 stron w dwóch egzemplarzach, nie oznaczonych imieniem i nazwiskiem, a jedynie zaopatrzonych w hasło umieszczone na pierwszej stronie tekstu. Wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki i pracy, rodzaj studiów, numer telefonu i adres e-mail) prosimy umieścić na oddzielnej kartce w zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym hasłem. Osobno prosimy dołączyć oświadczenie, z datą i własnoręcznym czytelnym podpisem, o następującej treści:


Oświadczam, że prezentowana przeze mnie praca pt. ................... na konkurs Koła Naukowego Filozofii Kultury jest moim autorskim i oryginalnym dziełem, a także nie była nigdzie publikowana i nie znajduje się w żadnej fazie procesu wydawniczego, ani też nie została gdzie indziej przedstawiona do recenzji. Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacyjnymi pracami nad konkursem”.

Prosimy nadsyłać dwa egzemplarze eseju, dane osobowe i oświadczenie na adres koła:


Koło Naukowe Filozofii Kultury

Instytut Nauk o Kulturze

Plac Sejmu Śl. 1

Katowice 40-032


Rozwiązanie konkursu nastąpi w maju 2004 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pisząc na adres:

filozofia_kultury@interia.pl

Powrót do strony głównej