4-5 (4-5) 2005   ISSN 1730-9549

Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury
przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego

 

Notki o autorach:


Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Historyk poezji polskiej i eseista; interesuje się ekscentrycznymi i marginalnymi zjawiskami literackimi; badacz twórczości księdza Baki (Czarny karnawał,. Wrocław 1991) i współwydawca (wspólnie z A. Czyżem) jego pism (Poezje Józefa Baki, Warszawa 1986, Lublin 2000). Autor studium o przedmiotach w poezji (Rzeczy i marzenia. O wyobraźni skamandrytów. Katowice 1993) oraz książek o romantyzmie (Pokrzywa. Chorzów-Sosnowiec1996; Mały Mickiewicz, Katowice 2003), a także podręcznika licealnego Romantyzm (wspólnie z D. Siwicką, Wydawnictwo Stentor). Inicjator i redaktor serii wydawniczej Miniatura i mikrologia literacka, t. I-III, (Katowice 2000-2002). Pracuje nad tomem esejów o Śląsku (Pod klopsztangą). Kieruje Zakładem Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego.


Dr Zbigniew Kadłubek

 Absolwent filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim. Pracę doktorską napisał w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej, obecnie jest adiunktem w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikował eseje o tematyce śląskiej. Tłumaczył i badał barokową poezję nowołacińską. Zajmuje się literaturą średniołacińską (szczególnie postacią i tekstami Piotra Damianiego), historią retoryki, literaturą niemiecką XIX-XX wieku, problematyką tożsamości, a także tendencjami antyintelektualnymi i egzystencjalistycznymi w literaturze i filozofii europejskiej (X-XX wiek). Jest członkiem Katowickiego Oddziału PAN i Verein für Geschichte Schlesiens e.V. (stowarzyszenia założonego 1846 roku). Współpracuje z Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit (Uniwersytet Filipa w Marburgu). Jest współwydawcą komparatystycznej serii wydawniczej "CIVITAS MENTIS". 


Dr Aleksandra Kunce

Kulturoznawca. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką antropologii i filozofii kultury. Związana z projektami the International Association of Language and Social Psychology (Hong Kong 2002), the International Cultural Research Network (Florence 2004), z badaniami w ramach grantu prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Katolicki w Pilscsabie (Węgry) – sekcja Mniejszości Narodowe. Jest członkiem the International Cultural Research z siedzibą w Univeristy of Alberta. Opiekun Koła Naukowego Filozofii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problemami tożsamości, doświadczania kultury, filozofii kultury. Autorka książki „Tożsamość i postmodernizm” (Elipsa: Warszawa 2003). 


Dr Antonina Szybowska

Absolwentka muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Obroniła pracę doktorską pt. Język gestów i postaw pozawerbalnych w Kościele rzymskokatolickim. Autorka szeregu opublikowanych i złożonych do druku artykułów oscylujących wokół problematyki związanej z kulturą. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury UŚ. W 1999 roku założyła Chór Duszpasterstwa Akademickiego Gloria Dei przy Kościele św. Tomasza Ap. w Sosnowcu, który prowadzi nadal. Wykonywany repertuar stanowią przede wszystkim utwory polskiego renesansu i baroku, a także wielogłosowa muzyka liturgiczna innych epok.


Dr Olga Topol

Doktor nauk humanistycznych. Autorka pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego pt. „Angielska i rosyjska proza realistyczna jako zapis preferencji aksjologicznych mieszczaństwa drugiej połowy XIX wieku (na podstawie twórczości Antoniego Czechowa i Johna Galsworthy'ego)”. Związana z projektami the International Association of Language and Social Psychology (Hong Kong 2002), the International Cultural Research Network (Florence 2004). Jest członkiem the International Cultural Research z siedzibą w Univeristy of Alberta.


Mgr Andrzej Krysa

Doktorant filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się filozofią Plotyna i Hegla. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Bańki. Założyciel fundacji "Aproksymacja", mającej na celu krzewienie wiedzy filozoficznej. Zdobywca wyróżnienia w konkursie na temat idei Europy, ogłoszonym przez Koło Naukowe Filozofii Kultury.


Mgr Dariusz Kulas

Doktorant filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wieczorka. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii i koncepcją filozofii-literatury. Autor tekstów w „Pismach humanistycznych”, „Anthropos?”, „Ibidem”.


Mgr Jacek Maniecki

Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: kultura literacka; praca magisterska: "Recepcja literatury polskiej w Niemczech na przykładzie twórczości krytycznoliterackiej Marcela Reicha-Ranickiego"). Tłumacz języka niemieckiego (V. Flusser "Ku filozofii fotografii").


Mgr Ewelina Pępiak

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka MISH (specjalność kulturoznawstwo). Zajmuje się problematyką antropologii przestrzeni miasta. Autorka licznych publikacji, związana z projektami krajowymi i zagranicznymi (Szwecja).


Mgr Beata Piecha van Schagen

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki "Barbara. Barbórka. Święta. Kult świętej Barbary na Górnym Śląsku" i publikacji z zakresu historii religijnej kultury duchowej i materialnej Śląska. Przygotuje rozprawę doktorską z zakresu historii sztuki. Związana z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Mgr Adam Sieroń

Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność teoria i historia kultury). Zajmuje się problematyką antropologii kultury. Badacz stałych i zmiennych form duchowości. Autor pracy poświęconej wilkołakowi i grom RPG. Poeta. Autor kilku tomików wierszy.


Mgr Agnieszka Szkółka

Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką filozofii dramatu, socjologii literatury. Autorka pracy magisterskiej poświęconej filozofii Józefa Tischnera.


Piotr Bogalecki

Student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiuje w ramach indywidualnego projektu  w Katowicach i Krakowie. Autor licznych teksów literaturoznawczych i kulturowych, uczestnik konferencji krajowych, współpracownik „gazety Uniwersyteckiej”. Związany z Kołem Filozofii Kultury (sekretarz). Stypendysta MEN.


Martyna Markowska

Studentka V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność filozofia i antropologia). Autorka licznych teksów filozoficznych i kulturowych, uczestniczka konferencji krajowych. Interesuje się problematyką estetyki japońskiej, kulturą iberoamerykańską. Stała wspólpracowniczka  pisma „Anthropos?”.  Przewodnicząca Koła Filozofii Kultury oraz stypendystka MEN.


Marta Ples

Studentka V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność filozofia i komunikacja kulturowa). Autorka licznych teksów filozoficznych i kulturowych, uczestniczka konferencji krajowych. Zajmuje się problematyką filmoznawczą i filozoficzną. Związana z pismem „Anthropos?” i Kołem Filozofii Kultury. Stypendystka MEN.


Anna Agnieszka Wyparło

Studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność historia i filozofia). Zajmuje się problematyką estetyki. Przewodnicząca  Koła Historyków, związana z Kołem Filozofii Kultury.


Design by qml ©

powrót do strony głównej