główna anthropos? teksty autorzy recenzenci konkurs naukowy archiwum
Notki o autorach:

Zofia Maria Cielątkowska

Absolwentka filozofii UJ oraz Podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich UJ (Wydział Historii Sztuki). Obecnie doktorantka na Wydziale Filozoficznym UJ. Zajmuje się zagadnieniem podmiotu w filozofii oraz sztuce współczesnej.


Mieczysław Dąbrowski

Prof. zw. dr hab. Literaturoznawca, specjalność: historia literatury polskiej i komparatystyka. Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Literatury XX wieku, Kierownik Pracowni Badań Kultury Literackiej Mniejszości. Wykładał m. in. na uniwersytecie w Getyndze, w Heidelbergu, w Coal Mining Management College w Pekinie, w Instytucie Slawistyki w Tybindze. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej w kontekście światowym, Autor licznych książek, m.in.: Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie (1977); Tadeusz Breza (1982); "Nierzeczywista rzeczywistość". Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki (1987), (2004 wyd. II zmien.); Polska awangarda prozatorska (1995); Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku (1996 - grant Central European University); Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska (1997 - podręcznik dla licencjatów); Postmodernizm - myśl i tekst (2000); Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej (2001); Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie (2005). Jest członkiem Societas Jablonoviana, International Comparative Literature Association, Komisji Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów.


Marek Drwięga

Doktor habilitowany, filozof. Związany z Insytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się antropologią, etyką i filozofią współczesną oraz zagadnieniami wspólnymi dla filozofii i psychologii. Tłumacz dzieł m. in. Paula Ricoeura, Michela Henry. Opublikował ostatnio Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej(2005), Człowiek
utajonych pasji. Szkice o psychoanalizie
(2006).


Patrycja Hładoń

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (kierunek: filologia polska), doktorantka w Zakładzie Literatury Poromantycznej. Swoje zainteresowania naukowe wiąże z szeroko rozumianą obecnością i uczestnictwem kobiet w kulturze europejskiej, szczególny nacisk kładąc na literaturę XIX wieku.


Zbigniew Kadłubek

Doktor nauk humanistycznych. Filolog klasyczny, komparatysta, eseista. Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ. Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat filozofii i poezji Piotra Damianiego (1007-1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaktor serii komparatystycznej Civitas Mentis. Ostatnio wydał z Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007), a także Listy z Rzymu (Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 2008). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach oraz Verein für Geschichte Schlesiens e.V.


Anna Kapusta

Absolwentka - filologii polskiej i socjologii (w ramach MISH UJ) oraz Studiów Gender (ISZA UJ). Doktorantka literaturoznawstwa (WP UJ) i socjologii (WF UJ). Pomysłodawczyni i współzałożycielka Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem. Autorka książki: Mitologie twarzy - Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański. Próba komparatystyki mitu (2007) oraz tomów poetyckich: Biały ptak (2003) i Kobiety mistrza (2006).


Lesław Kłos

Podróżnik z Rudy Śląskiej, badacz kultur Ameryki Południowej, fotografik. Ostatnie ekspedycje: Peru, Boliwia i Ekwador. Przygotowuje książkę "Między niebem a ziemią". Autor kilku wystaw fotograficznych i wykładów popularnonaukowych.


Krzysztof Koźmiński

Student IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Akademii Artes Liberales. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Koła Nauk o Państwie i Prawie Pro Patria (w latach 2006 - 2008 Prezes Zarządu). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i teorii prawa. Interesuje się historią idei (w szczególności współczesną myślą polityczną), teorią państwa i prawem ustrojowym.


Magdalena Kubica

Studentka MISH w Uniwersytecie Śląskich i "Artes Liberales". Zajmuje się problematyką wielokulturowości. Prowadzi projekt badawczy "Śmiech i uśmiech w kulturze".


Dariusz Kulas

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii i antropologią filozoficzną. Autor tekstów m.in. w "Pismach humanistycznych", "Anthropos?", "Ibidem".


Aleksandra Kunce

Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką antropologii i filozofii kultury, zwłaszcza również relacją doświadczenie kulturowe-literatura. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, The International Cultural Research Network, The Common Ground. Opiekun Koła Naukowego Filozofii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, redaktor czasopisma "Anthropos?". Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (Elipsa: Warszawa 2003). Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008).


Jarosław Ławski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Badacz wyobraźni w kulturze od XVIII do XX wieku; interesują go z tego punktu widzenia takie zjawiska, ,jak: bizantynizm, faustyzm, mesjanizm, modernizm, frenezja, libertynizm i poezja Miłosza. Redaktor serii wydawniczej "Czarny Romantyzm". Autor książek: Wyobraźnia lucyferyczna (o Tadeuszu Micińskim, 1995), Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz - Malczewski - Krasiński (2003), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005); współredaktor wielu tomów zbiorowych, m.in.: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, ) Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice (Białystok 2005), Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku ( seria "Antyk Romantyków", wraz z K. Korotkichem, 2004). Filhellenizm w Polsce. Rekonesans (2007), Apokalipsa. Symbolika - Tradycja - Egzegeza (t. I-II) itp. Obecnie zajmuje się wyobraźnią "historiograficzną " romantyków, literackim obrazem starości, ironią.


Martyna Markowska

Absolwentka filozofii i kulturoznawstwa - ukończonych w ramach MISH na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako lektor języka polskiego oraz asystent programowy w Centrum Antropologii w stolicy Tadżykistanu, Duszanbe.


Tadeusz Miczka

Prof. zw. dr hab. Kulturoznawca, filolog, antropolog. Zajmuje się również edukacją audiowizualną i estetyką porównawczą. Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje również na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. W latach 1990-1996 był Dziekanem Wydziału Filologicznego a w latach 1997-2005 Dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1997-2006 był Dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach. Opublikował m.in. książki: Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy (1987), Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej (1988 i 1994), Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym(1992), dwa tomy historii kina włoskiego (1992 i 1993), Słownik pojęć filmowych, tom 9 (1998), O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych (2002). Jest redaktorem i współredaktorem kilku tomów zbiorowych, m.in. "Wolne gry". Z problemów kultury współczesnej (2007).


Aleksander Nawarecki

Prof. dr hab. Historyk poezji polskiej i eseista; interesuje się ekscentrycznymi i marginalnymi zjawiskami literackimi; badacz twórczości księdza Baki (Czarny karnawał. Wrocław 1991) i współwydawca (wspólnie z A. Czyżem) jego pism (Poezje Józefa Baki, Warszawa 1986, Lublin 2000). Autor studium o przedmiotach w poezji (Rzeczy i marzenia. O wyobraźni skamandrytów. Katowice 1993) oraz książek o romantyzmie (Pokrzywa. Chorzów-Sosnowiec1996; Mały Mickiewicz, Katowice 2003), a także podręcznika licealnego Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura (Romantyzm oraz współczesne nawiązania) (wspólnie z Dorotą Siwicką, Wydawnictwo Stentor 2004) i towarzyszących mu materiałów multimedialnych (CD-ROM, Stentor 2006). Inicjator i redaktor serii wydawniczej Miniatura i mikrologia literacka, t. I-III, (Katowice 2000-2002). Pracuje nad tomem esejów o Śląsku (Pod klopsztangą). Kieruje Zakładem Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego.


Jakub Przybyła

Absolwent psychologii i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Krakowie jako psychoterapeuta. Zajmuje się terapią rodzinną, małżeńską, psychoterapią dzieci i młodzieży, oraz osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki wzajemnych relacji pomiędzy filozofią, psychologią a psychoterapią. Zajmuje się dodatkowo antropologią kultury i etnohistorią.


Tadeusz Sławek

Prof. zw. dr hab. Literaturoznawca, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), San Diego, Neapolu i Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1982), The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake (1985), Między literami. Eseje o sztuce konkretnej (1989), Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury (1992), Człowiek radosny. Blake i Nietzsche (1994), Literary Voice. The Calling of Jonah (1995, razem z Donaldem Weslingiem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place (2003), Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów. Wyb. Z. Kadłubek (2006) Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Autor audycji radiowych Uszy duszy w Radiu eM.


Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, autorka książki poświęconej twórczości Marii Komornickiej Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie(Katowice 2005), redaktor Kwartalnika Kulturalnego "Opcje". Interesuje się problematyką inności w kulturze ponowoczesnej oraz fantazmatem twórcy jako innego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą kategorii inność - obcość - wykluczenie we współczesnej poezji kobiecej (promotor prof. Stefan Szymutko).

do góry


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci konkurs naukowy archiwum