główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum
Notki o autorach:

Wojciech Borkowski

Doktor nauk biologicznych. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1991 r. obronił magisterium z genetyki i przez 10 lat był wykładowcą i asystentem w Instytucie Botaniki UW. Od 2002 r. adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych UW, a od 2004 r. adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie pracuje w Instytucie Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji) Zajmował się taksonomią numeryczną, algorytmami genetycznymi, automatyczną morfometrią oraz informatycznym przetwarzaniem wiedzy botanicznej. Od 1994 r. współpracuje z Ośrodkiem Badania Układów Złożonych ISS, gdzie zajmuje się komputerowymi modelami symulacyjnymi w szeroko rozumianych naukach społecznych i biologii. Szczególnie interesuje się mechanizmami przekazu informacji - wpływem społecznym, makroewolucją jako procesem złożonym, a zwłaszcza związkami ewolucji biologicznej i kulturowej, a także rolą informacji i samoorganizacji w ekologii i ekonomii.


Mieczysław Dąbrowski

Profesor zw. doktor habilitowany. Literaturoznawca, specjalność: historia literatury polskiej i komparatystyka. Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Literatury XX wieku, Kierownik Pracowni Badań Kultury Literackiej Mniejszości. Wykładał m. in. na uniwersytecie w Getyndze, w Heidelbergu, w Coal Mining Management College w Pekinie, w Instytucie Slawistyki w Tybindze. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej w kontekście światowym, Autor licznych książek, m.in.: Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie(1977); Tadeusz Breza (1982); "Nierzeczywista rzeczywistość". Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki (1987), (2004 wyd. II zmien.); Polska awangarda prozatorska (1995); Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku (1996 - grant Central European University); Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska (1997 - podręcznik dla licencjatów); Postmodernizm - myśl i tekst (2000); Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej (2001); Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie (2005); Komparatystyka dyskursu/Dyskurs komparatystyki(2009). Jest członkiem Societas Jablonoviana, International Comparative Literature Association, Komisji Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów.


Marta Giglok

Studentka V roku kulturoznawstwa i IV roku teologii na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się problematyką związaną z wielokulturowością i przestrzenią Śląska oraz teologią ikony.


Zbigniew Kadłubek

Doktor nauk humanistycznych. Urodził się i mieszka w Rybniku na Górnym Śląsku. Filolog klasyczny, komparatysta, eseista. Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ. Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat teologii św. Piotra Damianiego (1007-1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaktor serii komparatystycznej Civitas Mentis. Wydał z Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Katowice 2007). Autor napisanych w mowie śląskiej Listów z Rzymu (Katowice 2007). Stały współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Warszawie. W 2009 roku ukaże się jego książka podejmująca problem nowej komparatystyki pt. Święta Medea. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach oraz Verein für Geschichte Schlesiens e.V.


Magdalena Kłosińska

Studentka V-go roku MISH UŚ na kierunkach : filologia polska i kulturoznawstwo. Działa w Kole Naukowym Filozofii Kultury (funkcja przewodniczącej). Szczególnie bliska jest jej krytyka literacka i antropologia kultury.


Katarzyna Kołakowska

Doktor nauk humanistycznych. Pracownik Katedry Filologii Greckiej w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autorka publikacji z zakresu literatury klasycznej, filozofii, tragedii antycznej i religii.


ks. Jan Konior SJ

Doktor nauk teologicznych. Studiował filozofię w Krakowie "Ignatianum" i w PAT, uczył się języka japońskiego, koreańskiego, arabskiego, i hebrajskiego, następnie odbył studia języka chińskiego i teologii, a także religii wschodnich na Fu-jen Catholic University w Tajpei i Cheng-kong University w Tajnanie (literatura chińska i filozofia). Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie ukończył teologię misyjną z elementami duchowości i psychologii, interesując się szczególnie dialogiem międzyreligijnym i międzykulturowym w buddyzmie, taoizmie, konfucjonizmie, hinduizmie i religii muzułmańskiej, inkulturacją, nową ewangelizacją i psychologią kultury. Autor książki Zagadnienie "grzechu" w kulturze chińskiej oraz licznych artykułów z dziedziny teologii, filozofii i kulturoznawstwa. Wykładowca w Katedrze Filozofii Wschodu i Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Filoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.


Magdalena Kubica

Magister kulturoznawstwa. Studentka VI roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Od roku 2009 absolwentka Wydziału Filologicznego z dyplomem kulturoznawcy. W ramach Akademii "Artes Liberales" współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Warszawskim. Realizuje projekt dotyczący kultury śmiechu i uśmiechu. Interesuje się antropologią kultury, filozofią dialogu.


Dariusz Kulas

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii i antropologią filozoficzną. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autor tekstów m.in. w "Pismach humanistycznych", "Anthropos?", "Ibidem" i w tomach zbiorowych.


Aleksandra Kunce

Doktor habilitowany. Kulturoznawca. Jest adiunktem w Zakładzie Teorii i Historii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi badania z pogranicza antropologii kultury, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2008), redaktor naczelna periodyku "Anthropos?" Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, The International Cultural Research Network i The Common Ground.


Jacek Kurek

Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. Autor licznych publikacji: Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 1997, współautorstwo Zbigniew Hojka), Historia Wielkich Hajduk, Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001, U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733) (Katowice 2003). Interesuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, religii i idei, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką w wieku XIX i XX. Eseista (m.in. książka W najwspanialszej chwili naszego życia. Myśli o Śląsku, Chorzów 2003), pedagog (m.in. Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole, Chorzów 2000) i poeta (m.in. tomik wierszy Budzenie firanek, Chorzów 2001). Autor lub współautor pięciu tomów z serii "Biblioteka Chorzowska" (m.in. książka Światło jest najważniejsze. Piotr Naliwajko i jego obrazy, Chorzów 2008). W latach 2001-2003 współpracował z miesięcznikiem "Sound and Vision", z "Życiem Muzycznym. Miesięcznikiem literacko-muzycznym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr", stały współpracownik "Śpiewaka Śląskiego". Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Hajduczanin". Autor audycji muzycznych "Noc nie bez końca" w Radiu eM. Publikował w periodykach: "Wiek Oświecenia", "Arteon", "Śląsk", "Zeszyty Chorzowskie" czy "Teraz Rock".
W Chorzowie od 1995 r. współorganizuje sesje naukowe z dziejów Śląska. Dotychczas wydano 13 tomów, dziewiąty z nich Śląsk - miejsce spotkania wyszedł jako pierwszy tom serii Medium Mundi, w latach 2006-1009 ukazywały się kolejno: Śląsk-kamień drogocenny, Z tęsknoty za mistrzem, Miasto i czas i W przestrzeni dotyku. W przygotowaniu jest planowany na rok 2010 tom Widma pamięci. Od roku 2008 pełni funkcję zastępcy prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.


Tadeusz Miczka

Profesor zw. doktor habilitowany. Kulturoznawca, filolog, antropolog. Zajmuje się również edukacją audiowizualną i estetyką porównawczą. Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje również na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. W latach 1990-1996 był Dziekanem Wydziału Filologicznego a w latach 1997-2005 Dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1997-2006 był Dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach. Opublikował m.in. książki: Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy (1987), Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej (1988 i 1994), Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym (1992), dwa tomy historii kina włoskiego (1992 i 1993), Słownik pojęć filmowych, tom 9 (1998), O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych(2002). Jest redaktorem i współredaktorem kilku tomów zbiorowych, m.in. "Wolne gry". Z problemów kultury współczesnej (2007).


Dorota Siwicka

Doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się historią literatury i filozofią, jej specjalnością jest polski romantyzm. Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Napisała książki: Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków(1990), Romantyzm 1822-1863 (1995), Zapytaj Mickiewicza (2007); jest współautorką tomu Mickiewicz. Encyklopedia. (2001) oraz podręcznika szkolnego "Romantyzm" (Wydawnictwo Stentor, 2003-2009)


Tadeusz Sławek

Profesor zw. doktor habilitowany. Literaturoznawca, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), w San Diego, w Neapolu i w Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1982), The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake (1985), Między literami. Eseje o sztuce konkretnej (1989), Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury (1992), Człowiek radosny. Blake i Nietzsche(1994), Literary Voice. The Calling of Jonah (1995, razem z Donaldem Weslingiem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place (2003), Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów. Wyb. Z. Kadłubek (2006) W 2009 roku ukaże się jego książka Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata. Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Autor audycji radiowych Uszy duszy w Radiu eM.


Anna Szawerna-Dyrszka

Doktor habilitowany. Literaturoznawca, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka szkiców i esejów dotyczących m.in. poezji drugiej emigracji oraz poezji dwudziestolecia międzywojennego. Efektem jej badań nad literaturą emigracyjną jest książka Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka (Katowice 2000). Z zainteresowań poezją drugiej awangardy wyrosła książka Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów (Katowice 2007). Właśnie w stronę "śmiechu w literaturze" przesuwa się obecnie ciężar jej poszukiwań badawczych.


Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Doktor habilitowany. Kulturoznawca, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt i Kierownik Katedry Kulturoznawstwa WSZOP. Autorka książek: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII - XX wieku, Wrocław 1991; Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Antologia, Katowice 2009) oraz licznych artykułów naukowych i haseł słownikowych, m.in. w: L. Aresin, K. Starke, Leksykon erotyki, Munchen - Katowice, 1998, Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 2006. Inicjatorka i redaktor naczelny serii Zeszytów Naukowych Pracowników i Studentów Uniwersytetu Śląskiego "Teksty z ulicy. Zeszyty memetyczne" (zeszyt 9/2005, 10/2006, 11/2007, 12/2009) oraz czasopisma internetowego "memetyka.pl" Skupiona na ontologii idei i metodologii badań szerzenia się memów (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz na komunikacji kulturowej w kontekście teorii systemów.


Wojciech Ziółkowski

Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Kulturoznawstwa UŚ. Przygotowuje pracę doktorską o mechanizmach inkluzji i ekskluzji kulturowej i społecznej. Zainteresowany problemami filozofii kultury i moralności oraz szeroko pojętą antropologią. Związany z Kołem Naukowym Filozofii Kultury UŚ od 2003 roku.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum