główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version
Notki o autorach:

Tomasz Bielak

Doktor nauk humanistycznych. Urodził się w 1978 roku, obecnie jest adiunktem w Katedrze Komunikacji Medialnej i Public Relations Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury popularnej, kultury masowej i nowych mediów. Jest autorem książki Proza Macieja Słomczyńskiego (Joe Alexa). Aktualnie pracuje nad (wraz z Mirosławem Filicikiem i Grzegorzem Ptaszkiem) antologią tekstów pt. Zmierzch TV?


Iwona Gralewicz-Wolny

Doktor nauk humanistycznych. Jest adiunktem w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
im. I. Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka szkiców interpretacyjnych poświęconych polskiej literaturze współczesnej (m.in. twórczości Leśmiana, Szymborskiej, Białoszewskiego) oraz książki na temat motywu milczenia w poezji Anny Kamieńskiej (Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, 2002).


Zbigniew Kadłubek

Doktor nauk humanistycznych. Urodził się i mieszka w Rybniku na Górnym Śląsku. Filolog klasyczny, komparatysta, eseista. Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat teologii św. Piotra Damianiego (1007-1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaktor serii komparatystycznej Civitas Mentis. Wydał z Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Katowice 2007). Autor napisanych w mowie śląskiej Listów z Rzymu (Katowice 2007). Stały współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Warszawie. W 2010 roku ukazała się jego książka podejmująca problem nowej komparatystyki pt. Święta Medea. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach oraz Verein für Geschichte Schlesiens e.V.


Magdalena Kłosińska

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, obecnie doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przewodnicząca Koła Naukowego Filozofii Kultury, autorka m. in. publikacji w czasopiśmie badawczo - naukowym Anthropos? oraz Artpapier. Szczególnie zajmuje ją tematyka związana z antropologią miasta i doświadczenia postindustrializmu.


Aleksandra Kunce

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Kulturoznawca. Pracuje w Zakładzie Teorii i Historii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi badania z pogranicza antropologii kultury, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2008). Jest redaktorem dwóch tomów zbiorowych i redaguje periodyk "Anthropos?" Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, The International Cultural Research Network i The Common Ground.


Jarosław Ławski

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Badacz wyobraźni w kulturze od XVIII do XX wieku; interesują go takie zjawiska, jak: bizantynizm, faustyzm, mesjanizm, modernizm, frenezja, libertynizm, senilizm, europeizm i poezja Miłosza. Redaktor serii wydawniczej "Czarny Romantyzm". Autor książek: Wyobraźnia lucyferyczna(o Tadeuszu Micińskim, 1995), Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz - Malczewski - Krasiński (2003), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005); Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie (2008). Współredaktor tomów zbiorowych: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, ) Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice (Białystok 2005), Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku (seria "Antyk Romantyków", 2004), Ateny. Rzym. Bizancjum (2008). Filhellenizm w Polsce. Rekonesans (2007), Apokalipsa. Symbolika - Tradycja - Egzegeza (t. I-II). Edytor w serii Biblioteki Narodowej HorsztyńskiegoJuliusza Słowackiego (2009). Ostatnio wydał książkę Mickiewicz - Mit - Historia. Studia (Białystok 2010).


Zdzisław Marcinów

Doktor nauk humanistycznych. Ukończył polonistykę w Uniwersytecie Śląskim w 1982 r. W latach 1986-89 pracował jako lektor języka i literatury polskiej w Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Od r. 1982 pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania: historia literatury polskiej lat 1918-89. Najobszerniej zajmował się twórczością K. Wierzyńskiego (książka "W szczęściu i trwodze". Katowice 2004), pisał także
o twórczości J. Lechonia, K.K. Baczyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, M. Kuncewiczowej, T. Konwickiego, B. Czaykowskiego,
K. Filipowicza i in. Ostatnio przygotował książkę poświęconą twórczości I. Iredyńskiego.
Zajmuje się także krajoznawstwem; był członkiem redakcji krakowskiego magazynu "Ostoja - przyroda, człowiek, krajobraz". Jest współautorem, tłumaczem i redaktorem książek o charakterze popularnonaukowym i popularyzatorskim.


Józef Olejniczak

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego w Uniwersytecie Śląskim, autor sześciu książek i ponad stu artykułów naukowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z literaturą polską XX wieku oraz teorią literatury. Pisał o najwybitniejszych polskich pisarzach modernistycznych: Czesławie Miłoszu, Witoldzie Gombrowiczu, Aleksandrze Wacie, Brunonie Schulzu, Stanisławie Vincenzie, Jerzym Stempowskim, Józefie Wittlinie, Leopoldzie Staffie, Kazimierzu Wierzyńskim, Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Zajmował się dwudziestowieczną literaturą emigracyjną i genologią dzieła literackiego. Ostatnio swoje zainteresowania koncentruje wokół wspólnych miejsc nauki o literaturze i antropologii. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, zafascynowany jazzem nowoczesnym, jurajskimi krajobrazami, fotograf-amator
i siatkarz-amator. Degustator irlandzkich napojów i nałogowy palacz amerykańskich papierosów.


Marta Olszewska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła w 2010 roku rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Sławka, pt. Dźwiękowe pejzaże przestrzeni w sztuce współczesnej. Na wybranych przykładach literatury, filmu, radia i sztuk wizualnych.


Ewelina Pępiak

Absolwentka MISH Uniwersytetu Śląskiego. Magistrantka w Interdyscyplinarnym Instytucie Badań nad Kulturą Ameryki Łacińskiej w Tuluzie (IPEALT). W trakcie pisania pracy o problemach związanych z brytyjskimi studiami kulturowymi oraz problematyką tożsamości na styku kultur Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Zainteresowana kulturą współczesną w optyce filozoficznej i antropologicznej.


Adam Pisarek

Doktorant kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego. Publikował m. in. w "artPapierze", "Histmag.org" i "MOSTY. Antropologia - Medioznawstwo". Założyciel stowarzyszenia "Szatnia", organizator Festiwalu Wolnych Ludzi. Jego zainteresowania badawcze związane są z antropologią codzienności i antropologią rzeczy.


Maria Popczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zajmuje się estetyką i teorią sztuki. Jest kierownikiem Pracowni Estetyki w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor tomów zbiorowych, autorka książki Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki, Kraków 2008.


Tadeusz Sławek

Profesor zw. doktor habilitowany. Literaturoznawca, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), w San Diego, w Neapolu i w Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1982), The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake (1985), Między literami. Eseje o sztuce konkretnej (1989), Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury (1992), Człowiek radosny. Blake i Nietzsche (1994), Literary Voice. The Calling of Jonah (1995, razem z Donaldem Weslingiem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place (2003), Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów. Wyb. Z. Kadłubek (2006) W 2009 roku ukazała się jego książka Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata. Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Autor audycji radiowych Uszy duszy w Radiu eM.


Joanna Szydłowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora nauk humanistycznych zdobyła w 2000 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą genologii wypowiedzi dziennikarskich, historii prasy polskiej po 1945 roku oraz literackiej konceptualizacji doświadczenia pogranicza kulturowego, zwłaszcza w odsłonie ziem Zachodnich i Północnych.
Jest autorką monografii reportażu polskiego z lat 1945 - 1980; autorką i współautorką dwóch antologii reportażu o Warmii i Mazurach, redaktorką dwóch tomów prac zbiorowych.


Olga Topol

Doktor nauk humanistycznych. Autorka pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
pt. Angielska i rosyjska proza realistyczna jako zapis preferencji aksjologicznych mieszczaństwa drugiej połowy XIX wieku (na podstawie twórczości Antoniego Czechowa i Johna Galsworthy'ego). Jej zainteresowania naukowe sytuują się na pograniczu antropologii kultury i literaturoznawstwa. Obecnie studiuje na University of London.


Zygmunt Woźniczka

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historyk, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze. Zajmuje się dziejami wychodźstwa polskiego w Londynie, polskiego podziemia niepodległościowego po 1945, a także najnowszymi dziejami Górnego Śląska. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów, Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju. Ostatnio wydał Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku (Katowice 2010) Laureat nagrody im. Wojciecha Korfantego w 2007 roku.


Zygmunt Ziątek

Docent doktor habilitowany nauk humanistycznych. Historyk literatury XX w., pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Debiutował książką Ksawery Prószyński, jest współautorem Literatury polskiej 1914-1975, wydał Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, również razem B. Nowacką opublikował ostatnio książkę Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Zajmował się również krytyką literacką, publikując m.in. w "Tygodniku Kulturalnym", "Regionach", "Odrze". Główne kierunki zainteresowań naukowych: problematyka związków literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku; pogranicza pisarstwa dokumentarnego i prozy beletrystycznej. Obecnie pracuje na książką poświęconą literaturze miejsca.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version