główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version
Notki o autorach:

Monika Bednarczyk

Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej praca magisterska stanowi próbę interpretacji "Ogrodów" Jarosława Iwaszkiewicza. Uczestniczka zajęć z komparatystyki literackiej. Zainteresowana literaturą międzywojenną, szczególnie twórczością Brunona Schulza.


Mariusz Jochemczyk

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Teorii Literatury (Uniwersytet Śląski w Katowicach), od 2008 roku pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. promocji w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Autor książek: "Rzeczy piekielne. Wokół Poematu Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego" (Katowice 2006), "Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie" (współautorzy: Maciej Tramer, Miłosz Piotrowiak, Katowice 2010). Publikował w "Poradniku Językowym", "Opcjach", "Słowie i Świecie", "Literaturoznawstwie". Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach. Pływa kajakiem po rzekach Europy Środkowo-Wschodniej.


Magdalena Kłosińska

Doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka m. in. publikacji w czasopiśmie badawczo-naukowym "Anthropos?" oraz "artPapierze". Szczególnie zajmuje ją tematyka związana z antropologią miasta i doświadczeniem postindustrializmu.


Wojciech Kruszelnicki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze. Anglista, lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zajmuje się filozofią współczesną i najnowszymi dyskursami w antropologii kultury. Autor artykułów z zakresu różnych dziedzin humanistyki, szczególnie współczesnej filozofii francuskiej, filozofii edukacji oraz epistemologii nauk o kulturze. Redaktor numeru specjalnego "Forum Oświatowego" pt. "Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu" (2008). Członek redakcji kwartalnika "Kultura-Historia-Globalizacja" przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Dariusz Kulas

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii. Wykładowca akademicki. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii i antropologią filozoficzną. Autor artykułów w periodykach filozoficznych i kulturowych. Członek "Common Ground".


Aleksandra Kunce

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Kulturoznawca. Pracuje w Zakładzie Teorii i Historii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi badania z pogranicza antropologii kultury, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek: "Tożsamość i postmodernizm" (Warszawa 2003), "Myśleć Śląsk" (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), "Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego" (Katowice 2008). Jest redaktorem tomów zbiorowych i redaguje periodyk "Anthropos?" Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, The International Cultural Research Network i The Common Ground. Obecnie przygotowuje współautorską książkę wraz ze Zbigniewem Kadłubkiem i Tadeuszem Sławkiem pt. Oikologia. Nauka o domu.


Jacek Kurek

Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. Autor licznych publikacji: Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 1997, współautorstwo Zbigniew Hojka), Historia Wielkich Hajduk, Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001, U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733) (Katowice 2003). Interesuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, religii i idei, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką w wieku XIX i XX. Autor lub współautor pięciu tomów z serii "Biblioteka Chorzowska" (m.in. książka Światło jest najważniejsze. Piotr Naliwajko i jego obrazy, Chorzów 2008). W Chorzowie od 1995 r. współorganizuje sesje naukowe z dziejów Śląska. Dotychczas wydano 13 tomów, dziewiąty z nich Śląsk - miejsce spotkania wyszedł jako pierwszy tom serii Medium Mundi, w latach 2006-1009 ukazywały się kolejno: Śląsk-kamień drogocenny, Z tęsknoty za mistrzem, Miasto i czas, W przestrzeni dotyku, Widma pamięci i Zwierzęta i ludzie. Od roku 2008 pełni funkcję zastępcy prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.


Ewa Łukaszyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Literaturoznawca i kulturoznawca, pracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales". Badaczka literatury portugalskiej, autorka m.in. monografii "Pokusa pustyni. Nomadyzm jako wyjście z kryzysu współczesności w pisarstwie José Saramago" (2005). Główne kierunki obecnych zainteresowań naukowych to literatura światowa, relacje międzykulturowe i poszukiwanie ich nowej konceptualizacji po wyczerpaniu paradygmatu postkolonialnego, a także myśl Giorgio Agambena.


Martyna Markowska

Magister filozofii i kulturoznawstwa. Absolwentka MISH na Uniwersytecie Śląskim. Doktorantka Uniwersytetu w Helsinkach. Przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Literatury Porównawczej Uniwersytetu w Helsinkach. Zainteresowania: kultura i literatura fińska.


Gabriela Marszołek

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŚ, związana z Katedrą Literatury Porównawczej. Jej praca doktorska, pisana pod opieką prof. Tadeusza Sławka, przedstawia twórczość Gary'ego Snydera i Wendella Berry'ego, podejmując tematykę wspólnoty, percepcji, natury i zen. Zajmuje się przekładem tekstów Snydera na język polski. Opublikowała także opowiadanie "I-land" (2009) w "Journal of Children's Literature" (Porto University).


Beata Nowacka

Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka książki "Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków"(Katowice 2004, 2006) oraz - wraz z Zygmuntem Ziątkiem - "Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza" (Kraków 2008). W 2009 roku książka została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. Ostatnio ukazał się jej hiszpański przekład: "Kapuściński. Unabiografia literaria". Traducción de Francisco Javier Villaverde. Introducción, JoseMaria Faraldo, Madrid: Bibliopolis, 2010.


Paweł Paszek

Student kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z założycieli Koła Naukowego Antropologii Literatury przy Wydziale Filologicznym. Przygotowuje pracę magisterską o podmiotowości w najnowszej poezji polskiej. Głównie zainteresowany literaturą w jej antropologicznym ujęciu i filozofią podmiotu.


Adam Pisarek

Doktorant kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego. Publikował m. in. w "Anthroposie?", "artPapierze" i "Tematach z Szewskiej". Jego zainteresowania badawcze związane są z antropologią codzienności i antropologią rzeczy.


Maria Popczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Estetyk i teoretyk sztuki, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor tomu "Kultury Współczesnej" - "Przemyśleć przyrodę" 1/2011, autorka książki "Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki" (2008).


Maria Rogińska

Doktor nauk humanistycznych. Urodzona w Kijowie. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, doktor socjologii, dziennikarka. Wykłada antropologię kulturową na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami z zakresu antropologii religii i mediów, antropologicznymi aspektami transformacji ustrojowej krajów postradzieckich.


Tadeusz Sławek

Profesor zw. doktor habilitowany. Literaturoznawca, komparatysta, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), w San Diego, w Neapolu i w Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: "Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji" (1982), "The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake "(1985), "Między literami. Eseje o sztuce konkretnej" (1989), "Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury" (1992), "Człowiek radosny. Blake i Nietzsche" (1994), "Literary Voice. The Calling of Jonah" (1995, razem z Donaldem Weslingiem), "U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a" (2001), "Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych" (2002), "Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place" (2003), “Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów", wyb. Z. Kadłubek (2006) W 2009 roku ukazała się jego książka "Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata". Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Autor audycji radiowych "Uszy duszy" w Radiu eM. Obecnie przygotowuje współautorską książkę wraz z Aleksandrą Kunce i Zbigniewem Kadłubkiem pt. Oikologia. Nauka o domu.


Joanna Szydłowska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora zdobyła w 2000 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą genologii wypowiedzi dziennikarskich, historii prasy polskiej po 1945 roku oraz literackiej konceptualizacji doświadczenia pogranicza kulturowego, zwłaszcza w odsłonie Ziem Zachodnich i Północnych.
Jest autorką monografii reportażu polskiego z lat 1945 - 1980; autorką i współautorką dwóch antologii reportażu o Warmii i Mazurach, redaktorką dwóch tomów prac zbiorowych.


Monika Wiszniowska

Doktor nauk humanistycznych. Literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Kultury Literackiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Nauk o Kulturze. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z literaturą polską XX wieku oraz teorią literatury. Szczególnie zajmuje ją tematyka związana z literaturą niefikcjonalną. Autorka książki: "Stańczyk Polski Ludowej. Rzecz o Stefanie Kisielewskim" (Katowice 2004). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.


Zygmunt Ziątek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Polskiej Akademii Nauk. Historyk literatury XX w., pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Debiutował książką "Ksawery Prószyński, jest współautorem Literatury polskiej 1914-1975", wydał "Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", również razem B. Nowacką opublikował ostatnio książkę "Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza". Zajmował się również krytyką literacką, publikując m.in. w "Tygodniku Kulturalnym", "Regionach", "Odrze". Główne kierunki zainteresowań naukowych: problematyka związków literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku; pogranicza pisarstwa dokumentarnego i prozy beletrystycznej. Obecnie pracuje na książką poświęconą literaturze miejsca.


Leszek Zwierzyński

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Kierownik Zakłady Kultury Literackiej Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne obszary zainteresowań: poezja romantyczna, hermeneutyka i wyobraźnia poetycka, a także symbolika, problematyka zła, geopoetyka, problemy podmiotowości, a prywatnie: muzyka, malarstwo i góry. Najważniejsze publikacje: "Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza", Katowice 1998; "Metamorfozy świata w poezji Juliusza Słowackiego", Katowice 2002; "Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego", Katowice 2008.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version