główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version
Notki o autorach:

Anna Barcz

Magister filozofii. Doktoryzuje się i pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w ramach grantu NCN "Znaczenie studiów nad zwierzętami dla kultury polskiej". Absolwentka MISH i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, tłumaczka. Wykładowczyni Gender Studies IBL PAN. Interesuje się ekokrytyką i jej recepcją w Polsce.


Mieczysław Dąbrowski

Profesor zw. doktor habilitowany. Literaturoznawca, specjalność: historia literatury polskiej i komparatystyka. W latach 2005-2012 dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Literatury XX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW w latach 2001-2005, kierownik Pracowni Badań Literackiej Kultury Mniejszości. Wykładał m. in. na uniwersytecie w Getyndze, w Heidelbergu, w Coal Mining Management College w Pekinie, w Instytucie Slawistyki w Tybindze. Autor licznych książek, m.in.: "Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie" (1977); "Tadeusz Breza" (1982); ">>Nierzeczywista rzeczywistość<<. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki" (1987), (2004 wyd. II zmien.); "Polska awangarda prozatorska" (1995); "Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku" (1996 – grant Central European University); "Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska" (1997 – podręcznik dla licencjatów); "Postmodernizm – myśl i tekst" (2000); "Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej" (2001); "Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie" (2005); "Komparatystyka dyskursu/Dyskurs komparatystyki" (2009).


Marek Drwięga

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozof, tłumacz, kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii. Zajmuje się filozofią człowieka i etyką. Wydał ostatnio: "Człowiek utajonych pasji. Szkice o psychoanalizie" (2006), "Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej" (wyd. drugie 2012).


Krzysztof Koźmiński

Doktor, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii "Artes Liberales". Wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Prawa UW (Instytut Nauk o Państwie i Prawie), autor i współautor publikacji z zakresu teorii państwa i prawa, filozofii politycznej oraz prawa publicznego.


Dariusz Kulas

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykładowca akademicki. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii i antropologią filozoficzną. Autor artykułów w periodykach filozoficznych i kulturowych. Członek "Common Ground".


Aleksandra Kunce

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Kulturoznawca. Pracuje w Zakładzie Teorii i Historii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od 2008 pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi badania z pogranicza antropologii kultury, literaturoznawstwa, filozofii kultury. Autorka książek: "Tożsamość i postmodernizm" (Warszawa 2003), "Myśleć Śląsk" (współautor Zbigniew Kadłubek, Katowice 2007), "Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego" (Katowice 2008). Jest redaktorem tomów zbiorowych i redaguje periodyk "Anthropos?" W 2013 roku ukaże się jej współautorska książka wraz ze Zbigniewem Kadłubkiem i Tadeuszem Sławkiem pt. "Oikologia. Nauka o domu"


Joanna Laskowska

Doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania: wielokulturowość w przestrzeni uniwersytetu, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Od 2008 roku pracownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.


Ewa Łukaszyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału "Artes Liberales". Zajmuje się literaturoznawstwem, krytyką kultury i problemami humanistyki transdyscyplinarnej. Główne kierunki poszukiwań to literatura światowa i nowe tendencje w komparatystyce oraz relacje międzykulturowe i poszukiwanie ich nowej konceptualizacji po wyczerpaniu paradygmatu postkolonialnego; pracuje obecnie nad koncepcją transkolonialności rozumianej jako studium procesów odbudowy idiosynkratycznych wymiarów kultur po ostatecznym wyczerpaniu i przekroczeniu konsekwencji kolonializmu.


Sarnacki Andrzej

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, jezuita, filozof (doktorat w Hochschule für Philosophie w Monachium). Studiował również w Krakowie i Dublinie. Specjalizuje się w kulturze Ameryki Łacińskiej, problemach sprawiedliwości społecznej i relacjach między religią a ekonomią. Autor tekstów w periodykach naukowych.


Gabriela Marszołek

Doktor nauk humanistycznych. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim dotyczył twórczości Gary'ego Snydera i Wendella Berry'ego. Z poetą Snyderem spotkała się w marcu 2010 w Davis, California. Publikowała na temat poezji Teda Hughesa oraz Snydera. Opublikowała także opowiadanie "I-land" w E-journal of Childern's Literature (University of Porto, 2009). Zajmuje się przekładem wybranych dzieł Snydera na język polski.


Tadeusz Sławek

Profesor zw. doktor habilitowany. Literaturoznawca, komparatysta, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), w San Diego, w Neapolu i w Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: "Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji" (1982), "The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake "(1985), "Między literami. Eseje o sztuce konkretnej" (1989), "Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury" (1992), "Człowiek radosny. Blake i Nietzsche" (1994), "Literary Voice. The Calling of Jonah" (1995, razem z Donaldem Weslingiem), "U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a" (2001), "Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych" (2002), "Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place" (2003), ?Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów", wyb. Z. Kadłubek (2006) W 2009 roku ukazała się jego książka "Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata". Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. W 2013 roku ukaże się jego współautorska książka wraz ze Zbigniewem Kadłubkiem i Aleksandrą Kunce pt. "Oikologia. Nauka o domu"


Katarzyna Szkaradnik

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka kulturoznawstwa i polonistyki. Zajmuje się adiustacją wydawnictw, współredagowała m.in. "Dzienniki z lat 1935–1945" Jana Szczepańskiego i "Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego", w 2007 r. została zwyciężczynią Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół hermeneutyki filozoficznej, problematyki podmiotowości, literatury modernizmu oraz tożsamości Śląska Cieszyńskiego.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version