główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version


Noty o autorach:

Kamila Gieba

Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka książki Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu (2018). Publikowała m.in. w "Kontekstach Kultury", "Tekstach Drugich", "Zagadnieniach Rodzajów Literackich". Interesuje się kategorią przestrzeni w polskiej beletrystyce i reportażu XX i XXI wieku, regionalizmem literackim, problematyką miejsca, pamięci, tożsamości.


Alicja Głutkowska-Polniak

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze to obszary dizajnu, szczególnie w jego powiązaniach ze sztuką, modą i kulturą popularną, także krytyczna sztuka współczesna oraz wszelkie przejawy kulturowej estetyzacji rzeczywistości. Autorka książek pt. Wyobraźnia. Sztuka i design oraz Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje.


Natalia Grabka

Kulturoznawca, od 2016 r. prezes Stowarzyszenia Ellgoth, współorganizuje z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów, doktorantka w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się kinem transkulturowym i postkolonialnym. Współredaktorka działu filmowego w dwutygodniku kulturalnym "ArtPapier", prowadziła prelekcje i warsztaty z historii filmu w ramach Koła Około Kultury dla dzieci ze świetlicy Fundacji Index do Przyszłości.


Aleksandra Kunce

Kulturoznawca i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 2008-2012 i 2012-2016 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Prowadzi badania kulturoznawcze, ale także z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury, koncentrując się na problematyce człowieka lokalnego, siły umiejscowienia i doświadczania miejsca. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (2008), Oikologia. Nauka o domu (współautorzy: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor: Maria Popczyk, 2013); Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (2016). Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" (od 2003 roku) i kilku tomów zbiorowych. W 2016 roku otrzymała międzynarodową nagrodę za publikację The Philosophy of Localness and the Arts - International Award for Excellence for Volume 10 of the Arts in Society Journal Collection (USA).


Anna Maj

Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka książki Media w podróży (Katowice 2010), redaktor kilku publikacji anglojęzycznych na temat kontekstów kulturowych i społecznych społeczeństwa Sieci i nowych mediów, m.in. Post-Privacy Culture (Oxford 2014) oraz Cyberculture Now (Oxford 2013). Zajmuje się antropologią nowych mediów, technologiami mobilnymi, teorią percepcji, dostępnością i użytecznością w projektowaniu oraz cybersztuką.


Miłosz Markiewicz

Historyk sztuki i kulturoznawca, kierownik literacki w Teatrze Śląskiem, członek redakcji "The Polish Journal of Aesthetics" i "Fragile", doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni). Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmują: eko-logika, etyka i estetyka posthumanizmu (zwłaszcza związane z nimi zagadnienie wspólnoty) czy krytyka wizualności. Uczestnik międzynarodowych seminariów: "Human/Inhuman/Posthuman" prowadzonego na Uniwersytecie w Utrechcie oraz "Posthuman Aesthetics" na Uniwersytecie Aarhus. Współredaktor książki Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice 2016).


Karolina Najgeburska

Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, publikowała w tomie pokonferencyjnym Nie-miejsca. Teorie spacjalne we współczesnych praktykach interpretacyjnych pod red. K. Szalewskiej (Gdańsk 2014) oraz w Gdańskim Czasopiśmie Humanistycznym Jednak książki i dwumiesięczniku literacko-artystycznym Autograf. W badaniach literackich zainteresowana głównie literaturą współczesną z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej i komparatystycznej.


Barbara Orzeł

Kulturoznawca i medioznawca, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, autorka monografii Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe (Katowice 2017) oraz Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów (Katowice 2014), publikowała m.in. w "Transformacjach", "Anthropos?", "Studiach kulturowych", licznych tomach pokonferencyjnych. Zainteresowania badawcze: humanistyka cyfrowa, antropologia mediów, komunikacja wizerunkowa.


Krystyna Barbara Paradowska

Kulturoznawca, doktor ekologii regionów tropikalnych (Universidad Veracruzana) i pracownik naukowy w meksykańskim ośrodku studiów transdyscyplinarnych Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes na Uniwersytecie Veracruzańskim. Od 2015 kieruje projektem "Diálogo de Saberes para el Buen Vivir" opartym na pojęciu "dobrego życia", zaczerpniętym z wizji świata społeczności indiańskich i tradycyjnych Ameryki Łacińskiej, zmierzającym ku uzdrowieniu relacji pomiędzy ludnością lokalną i środowiskiem naturalnym. Absolwentka kulturoznawstwa (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski) i Studium Podyplomowego na temat Krajów Rozwijających się (Wydział Geografii, Uniwersytet Warszawski). Od 1996 żyje w Meksyku i współpracuje w projektach związanych z ochroną środowiska i dziedzictwa biokulturowego w stanie Veracruz.


Agata Picheń

Etnolog i kulturoznawca, związana z Muzeum Śląskim, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni). Autorka tekstów w "Pracowni Kultury" o szerokiej tematyce antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ars moriendi i gerontologii. Zajmuje się także kulturą ludową Polski w XIX wieku.


Karolina Pospiszil

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej UŚ; badaczka literatur pogranicza oraz literatur regionalnych w Europie Środkowej, zajmuje się przede wszystkim pograniczem polsko-czeskim oraz literaturą górnośląską; do jej innych zainteresowań naukowych należą: geokrytyka, geopoetyka, literatury mniejszości kulturowych, etnicznych i narodowych, kwestie tożsamości kulturowej. Autorka książki Swojskość i utrata. Obraz Górnego Śląska w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku (2016) oraz artykułów publikowanych m.in. w "Bohemistyce", "Postscriptum Polonistycznym", "Studia Slavica", "Roczniku Komparatystycznym" oraz w monografiach wieloautorskich; współredaktorka m.in.: dwóch tomów serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy - koncepcje - perspektywy (t. I: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, t. II: Literatura (i kultura) polska w świecie) (2018), tomu Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie (2018) oraz publikacji Barańczak. Postscriptum (2016).


Frank A. Salamone

Emerytowany profesor socjologii i antropologii w Iona College, związany także z University of Phoenix w USA. Autor wielu książek i artykułów na temat Nigerii, tożsamości afrykańskich, ale także z obszaru muzyki, teoretycznych problemów kultury popularnej czy etnicznych grup - wybrane monografie: The Hausa of Nigeria; The Culture of Jazz: Jazz as Critical Culture; Popular Culture in the Fifties; Music and Magic: Charlie Parker, Trickster Lives!; Italians in Rochester, New York, 1900-194; Reflections on Theory and History in Anthropology; The Heroic Anthropologist Rides Again: The Depiction of the Anthropologist in Popular Culture; The Italians of Rochester, New York, Post-World War II: Immigration, Prosperity, and Change; Society, Culture, Leisure and Play: An Anthropological Reference; The Yanomami and Their Interpreters: Fierce People or Fierce Interpreters?


Ewa Sychowska

Filolog polski ze specjalnością medialną oraz kulturoznawczą, magister zarządzania i marketingu, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Obszar zainteresowań: afrykanistyka, orientalistyka, etnologia, antropologia.


Anna Szumiec

Magister filologii polskiej, związana z czasopismem "artPAPIER", doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Teorii Literatury). Interesuje się twórczością Tomasza Różyckiego, symboliką i topiką literacką oraz teorią postantropocentryczną.


Jadwiga Zimpel

Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka książki Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy oraz artykułów i recenzji w monografiach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza studiów miejskich i filozofii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem przemian dyskursu wokół problematyki przestrzeni i miejsca.


Barbara Zwolińska

Literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zakresie historii literatury XIX wieku i XX wieku. Uczestniczka kilkudziesięciu naukowych konferencji ogólnopolskich i zagranicznych. Interesuje się tematem podróży w literaturze XIX i XX wieku, teatrem radiowym, współczesną literaturą polską (m.in. problematyką płci, tożsamości, nurtem rozliczeń z komunizmem i PRL, motywem małej ojczyzny), szczególnie zaś twórczością Jarosława Iwaszkiewicza i Tadeusza Różewicza, a także węgierskiego prozaika Sándora Máraia. Autorka kilkudziesięciu artykułów w monografiach wieloautorskich oraz dziesięciu monografii autorskich: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Allana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego (Gdańsk 2002), O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej (Gdańsk 2007), Podróże Narcyzy Żmichowskiej (Gdańsk 2010), W poszukiwaniu tożsamości. O bohaterach powieści Narcyzy Żmichowskiej (Gdańsk 2010), Pisać to znaczy żyć. Szkice o prozie Sándora Máraia (Gdańsk 2011), "Być sobą i kimś innym". O twórczości Feliksa Netza (Gdańsk 2012), Na początku był dźwięk. Twórczość radiowa Feliksa Netza (Gdańsk 2014), Sándor Márai jako twórca literacki, teatralny i radiowy (Gdańsk 2014), Twórczość Tadeusza Różewicza w radiu. Studium przypadku (Gdańsk 2018), Melancholia, nuda i czas w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (Gdańsk 2018).


do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version