główna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum
Notki o autorach:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Literaturoznawca, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), San Diego, Neapolu i Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: "Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji" (1982), "The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake" (1985), "Między literami. Eseje o sztuce konkretnej" (1989), "Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury" (1992), "Człowiek radosny. Blake i Nietzsche" (1994), "Literary Voice. The Calling of Jonah" (1995, razem z Donaldem Weslingiem), "U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczośc" i Wiliama Blake'a" (2001), "Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych" (2002), "Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place" (2003). Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego".


prof. dr hab. Ewa Rewers

Kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Autorka książek "Społeczna świadomość językowo-artystyczna", (1991), "Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury" (1996), "Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture" (1999), "Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta" (2005) Redaktorka i współautorka trzech zbiorów: "Pojednanie tożsamości z różnicą?" (1995), "Przestrzeń, filozofia i architektura" (1999), "Man within Culture at the Threshold of the 21st Century", (z J. Sójką) 2001, wchodzących w skład serii "Studia Kulturoznawcze".


dr Zbigniew Kadłubek

Absolwent filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim. Pracę doktorską napisał w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej, obecnie jest adiunktem w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikował eseje o tematyce śląskiej. Tłumaczył i badał barokową poezję nowołacińską. Zajmuje się literaturą średniołacińską (szczególnie postacią i tekstami Piotra Damianiego), historią retoryki, literaturą niemiecką XIX-XX wieku, problematyką tożsamości, a także tendencjami antyintelektualnymi i egzystencjalistycznymi w literaturze i filozofii europejskiej (X-XX wiek). Jest członkiem Katowickiego Oddziału PAN i Verein für Geschichte Schlesiens e.V. (stowarzyszenia założonego 1846 roku). Współpracuje z Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit (Uniwersytet Filipa w Marburgu). Jest współwydawcą komparatystycznej serii wydawniczej "CIVITAS MENTIS".


dr Aleksandra Kunce

Humanistka. Adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką antropologii i filozofii kultury. Związana z różnymi literaturoznawczymi i kulturowymi projektami badawczymi dotyczącymi m.in. metodologii badań humanistycznych, kultury europejskiej, modelu uniwersyteckiego myślenia, mniejszości narodowych. Jest członkiem The International Cultural Research Network i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Opiekun Koła Naukowego Filozofii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, redaktor czasopisma "Anthropos?". Autorka książki "Tożsamość i postmodernizm" (Elipsa: Warszawa 2003).


dr Jacek Kurek

Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Autor publikacji dotyczących głównie historii Polski doby nowożytnej i czasów najnowszych (m.in. książek "Historia Wielkich Hajduk", Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001 i "U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej 1729-1733", Katowice 2003) ). Interesuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, religii, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką. Eseista (m.in. książka "W najwspanialszej chwili naszego życia. Myśli o Śląsku", Chorzów 2003), pedagog (m.in. książka, której jest pomysłodawcą współautorem i współredaktorem: "Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole", Chorzów 2000) i poeta (m.in. tomik wierszy "Budzenie firanek", Chorzów 2001). Współpracownik "Śpiewaka Śląskiego". W latach 2001-2003 współpracował z miesięcznikiem "Sound and Vision". Od roku 2003 związany z "Życiem Muzycznym. Miesięcznikiem literacko-muzycznym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr". Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Hajduczanin". W latach 1997-2001 autor cyklicznych audycji muzycznych "Noc nie bez końca": w Radiu "Plus" Katowice. Obecnie audycje pod tym samym tytułem wznowione zostały w Radiu eM.


dr Alina Molisak

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Gutenberga w Moguncji. Od 1993 roku pracuje na Wydziale Polonistyki UW, obecnie jako adiunkt. Wydała książkę monograficzną "Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim". Stale współpracuje z pismem "Midrasz". Zainteresowania obecne - tożsamość polska/żydowska w pierwszej połowie XX wieku, istnienie miejskich przestrzeni w literaturze.


dr Agnieszka Sikora

Absolwentka filologii polskiej w Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk humanistycznych (praca napisana w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej, w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu), obecnie dziennikarz "Gazety Uniwersyteckiej UŚ". Podróżuje i fotografuje, szczególnie upodobała sobie kraje Ameryki Południowej. Zainteresowania naukowe: śmierć w literaturze staropolskiej, ars moriendi i ars vivendi, duchowość polska i hiszpańska przełomu XVI i XVII wieku. Ponadto zajmuje się badaniami nad historią emigracji polskiej w Argentynie. Współpracuje z Ambasadą RP w Buenos Aires, Związkiem Polaków w Argentynie, argentyńskim serwisem internetowym "El Aguila Blanca" i wieloma organizacjami polonijnymi w Argentynie.


dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Pracownik naukowy Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; folklorystka, autorka książki "Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII - XX wieku", Wrocław 1991) oraz licznych artykułów i haseł m.in. w L. Aresin, K. Starke, "Leksykon erotyki", Munchen -Katowice, 1998, "Słownik literatury popularnej", pod red. T. Zabskiego, Wrocław 1997), współredaktor (Nr 2-6) i redaktor (Nr 8-9) "Tekstów z ulicy" .Zeszytów Naukowych Pracowników i Studentów Uniwersytetu Śląskiego .Od lat skupiona w badaniach na społecznych formach wyobrażeń zbiorowych oraz ontologii idei i komunikacji kulturowej w kontekście teorii dynamicznych układów złożonych i ewolucjonizmu tzw. nowej biologii, zwłaszcza memetyki (książka "Moc narrativum. Biologia idei we współczesnym dyskursie przyrodoznawczym" - w przygotowaniu). Opiekun naukowy Koła Naukowego Kulturoznawców oraz Naukowego Koła Folkloroznawców Uniwersytetu Śląskiego.


mgr Marcin Furman

Doktorant filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą problemom fenomenologii pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Andrzeja J. Norasa.


mgr Joanna Górny

Absolwentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmowała się problematyką podmiotowości w myśli Martina Heideggera.


mgr Dariusz Kulas

Doktorant filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wieczorka. Zajmuje się problematyką dyskursu współczesnej filozofii. Autor tekstów w "Pismach humanistycznych", "Anthropos?", "Ibidem".


mgr Martyna Markowska

Studiuje na VI roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Uniwersytetu Śląskiego, w ramach których ukończyła filozofię i kontynuuje kulturoznawstwo. Pisze drugą pracę magisterską poświęconą związkom literatury i fotografii. Dwukrotna stypendystka MENiS. Przewodnicząca Koła Filozofii Kultury, związana z pismem "Anthropos?"


mgr Katarzyna Młyńska

Asystent w Zakładzie Dydaktyki Uniwersytetu Gdańskiego, studentka V roku socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania badawcze: edukacja medialna, e-learning, Internet, uczenie się w dobie nowych mediów. Obecnie zajmuje się analizą kampanii wyborczych w prasie i Internecie.


mgr Ewelina Pępiak

Doktorantka Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie w trakcie pracy nad taksonomia i znaczeniem cultural studies dla humanistyki. Autorka publikacji dotyczących antropologii przestrzeni blokowisk oraz innych fenomenów kultury współczesnej.


mgr Alicja Pietras

Doktorantka socjologii oraz studentka V roku filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę doktorską dotycząca roli założeń filozoficznych w teorii socjologicznej. Interesuje się filozofią niemiecką, szczególnie filozofią Kanta, neokantyzmem i tzw. postneokantyzmem.


mgr Marta Ples

Doktorantka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Andrzeja J. Norasa. Interesuje się filozofią francuskiego neokrytycyzmu. Autorka publikacji podejmujących problematykę z zakresu filozofii współczesnej oraz medioznawstwa. Uczestniczka konferencji w kraju i zagranicą. Związana z Kołem Naukowym Filozofii Kultury oraz pismem "Anthropos?" Dwukrotnie otrzymała stypendium MENiS.


mgr Wojciech Ziółkowski

Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Kulturoznawstwa UŚ. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii idei i moralności, pod opieką Prof. dr hab. Ewy Kosowskiej. Zainteresowany problemami filozofii francuskiej, filozofią kultury i moralności oraz szeroko pojętą antropologią. Związany z KN Filozofii Kultury od 2003 roku.


lic. Arkadiusz Sokol

Studiował filozofię na Uniwersytecie Śląskim w Rybniku (studia licencjackie). Obecnie jest na II roku studiów uzupełniających w Katowicach. Autor esejów, poeta.


Piotr Bogalecki

Student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. W ramach Akademii "Artes Liberales" studiuje także w Krakowie i Warszawie. Autor licznych teksów literaturoznawczych i kulturowych, uczestnik i organizator konferencji krajowych; ostatnio jako przewodniczący Koła Naukowego WolnoMISHlicieli przygotował Ogólnopolską Konferencję Naukową "Odcienie gnozy". Związany z Kołem Filozofii Kultury (sekretarz). Dwukrotny stypendysta MEN.


Patryk Filipowicz

Student V roku kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność teoria i historia kultury). Interesuje się filozofią dialogu.


Dawid Okularczyk

Student V roku kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (specjalność teoria i historia kultury). Zainteresowania: nurty krytyczno-marksistowskie w humanistyce.


Szymon Szostok

Student V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Interesuje się myślą Mieczysława Alberta Krąpca.


Agata Witkowska

Studentka V roku kulturoznawstwa SZ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność: historia i teoria kultury). Zajmuje się przestrzeniami kulturowymi obecnymi w tekstach Josifa Brodskiego (praca magisterska). Interesuje się współczesną kulturą Grecji w kontekście filozofii Fryderyka Nietzschego. Aktorka. Obecnie asystentka reżysera Laco Adamika przy realizacji spektaklu "West Side Story" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

do górygłówna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum