główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum
Notki o autorach:

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Dąbrowski

Literaturoznawca, specjalność: historia literatury polskiej i komparatystyka. Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Literatury XX wieku, Kierownik Pracowni Badań Kultury Literackiej Mniejszości. Wykładał m. in. na uniwersytecie w Getyndze, w Heidelbergu, w Coal Mining Management College w Pekinie, w Instytucie Slawistyki w Tybindze. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej w kontekście światowym, Autor licznych książek, m.in.: Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie (1977); Tadeusz Breza (1982); "Nierzeczywista rzeczywistość". Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki (1987), (2004 wyd. II zmien.); Polska awangarda prozatorska (1995); Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku (1996 - grant Central European University); Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska (1997 - podręcznik dla licencjatów); Postmodernizm - myśl i tekst (2000); Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej (2001); Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie (2005). Jest członkiem Societas Jablonoviana, International Comparative Literature Association, Komisji Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów.


Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

Kulturoznawca, filolog, antropolog. Zajmuje się również edukacją audiowizualną i estetyką porównawczą. Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje również na stanowisku profesora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. W latach 1990-1996 był Dziekanem Wydziału Filologicznego a w latach 1997-2005 Dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1997-2006 był Dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach. Opublikował m.in. książki: Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy (1987), Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej (1988 i 1994), Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym (1992), dwa tomy historii kina włoskiego (1992 i 1993), Słownik pojęć filmowych, tom 9 (1998), O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych (2002). Jest redaktorem i współredaktorem kilku tomów zbiorowych, m.in. "Wolne gry". Z problemów kultury współczesnej (2007).


Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Literaturoznawca, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej, eseista, poeta. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Visiting professor uniwersytetów w Norwich (Wielka Brytania), San Diego, Neapolu i Stanford (Stany Zjednoczone). W latach 1996-2002 Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował m.in.: Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (1982), The Outline Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake (1985), Między literami. Eseje o sztuce konkretnej (1989), Maszyna do pisania. Jacquesa Derridy teoria literatury (1992), Człowiek radosny. Blake i Nietzsche (1994), Literary Voice. The Calling of Jonah (1995, razem z Donaldem Weslingiem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Wiliama Blake'a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych (2002), Revelations of Gloucester. F.H. Lane, Ch. Olson and Writing of the Place (2003), Żaglowiec, czyli przeciw swojskości. Wybór esejów. Wyb. Z. Kadłubek (2006) Wraz z Bogdanem Mizerskim współautor esejów na głos i kontrabas. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Autor audycji radiowych Uszy duszy w Radiu eM.


Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Historyk poezji polskiej i eseista; interesuje się ekscentrycznymi i marginalnymi zjawiskami literackimi; badacz twórczości księdza Baki (Czarny karnawał. Wrocław 1991) i współwydawca (wspólnie z A. Czyżem) jego pism (Poezje Józefa Baki, Warszawa 1986, Lublin 2000). Autor studium o przedmiotach w poezji (Rzeczy i marzenia. O wyobraźni skamandrytów. Katowice 1993) oraz książek o romantyzmie (Pokrzywa. Chorzów-Sosnowiec1996; Mały Mickiewicz, Katowice 2003), a także podręcznika licealnego Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura (Romantyzm oraz współczesne nawiązania) (wspólnie z Dorotą Siwicką, Wydawnictwo Stentor 2004) i towarzyszących mu materiałów multimedialnych (CD-ROM, Stentor 2006). Inicjator i redaktor serii wydawniczej Miniatura i mikrologia literacka, t. I-III, (Katowice 2000-2002). Pracuje nad tomem esejów o Śląsku (Pod klopsztangą). Kieruje Zakładem Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego.


Dr Zbigniew Kadłubek

Filolog klasyczny, komparatysta, eseista. Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ. Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat filozofii i poezji Piotra Damianiego (1007-1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaktor serii komparatystycznej Civitas Mentis. Ostatnio wydał z Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach oraz Verein für Geschichte Schlesiens e.V.


Dr Aleksandra Kunce

Kulturoznawca. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką antropologii i filozofii kultury. Związana z projektami badawczymi dotyczącymi m.in. metodologii badań humanistycznych, kultury europejskiej, modelu uniwersyteckiego myślenia, mniejszości narodowych. Jest członkiem The International Cultural Research Network i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Opiekun Koła Naukowego Filozofii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, redaktor czasopisma "Anthropos?". Autorka książki Tożsamość i postmodernizm (Elipsa: Warszawa 2003). Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007).


Dr Jacek Kurek

Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. Obecne zainteresowania badawcze to historia pogranicza m.in. Śląska w XIX i XX w., Galicji Zagłębia i Śląska na przełomie XIX i XX w. W Chorzowie od 1995 r. współorganizuje sesje naukowe z dziejów Śląska, których plon został opublikowany. Dotychczas wydano 10 tomów. dziewiąty z nich Śląsk - miejsce spotkania wyszedł jako pierwszy tom serii Medium Mundi,. W 2006 r. ukazał się kolejny tom serii Śląsk-kamień drogocenny. W przygotowaniu
Z tęsknoty za mistrzem
, Miasto i czas oraz W przestrzeni dotyku. Publikowane teksty dotyczą zagadnień pogranicza i obejmują różne dziedziny wiedzy: historię, historię sztuki, historię literatury, językoznawstwo, teologię, filozofię, pedagogikę, a nawet nauki Jest autorem publikacji dotyczących głównie historii Polski doby nowożytnej i czasów najnowszych m.in. książek Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 1997, współautorstwo Zbigniew Hojka), Historia Wielkich Hajduk, Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001, U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733) (Katowice 2003). Interesuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, idei, religii, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką w wieku XIX i XX. Jest autorem muzycznych audycji radiowych Noc nie bez końca w Radiu eM.


Dr Paweł Nierodka

Uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Śląskim, gdzie przygotował pracę doktorską poświęconą problemom z zakresu m.in. etyki prostomyślności, recentywizmu. Obecnie jest pracownikiem Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka. Zainteresowania - eutyfronika, postmodernizm.


Mgr Jakub Bartoszewski

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie Zajmuje się historią myśli socjologicznej, filozofią Kartezjusza, filozofią możliwości Nikola Abbagnano.


Mgr Anna Gasz

Absolwentka filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Studentka teologii oraz studiów doktoranckich z zakresu filozofii. Zainteresowania naukowe: filozofia Fryderyka Nietzschego, Henryka Elzenberga, etyka, teologia fundamentalna. Jedna z laureatek konkursu ogłoszonego przez Koło Filozofii Kultury w 2006 nt. "Codzienność wartości - wartość codzienności" Nagrodzony wyróżnieniem esej jest prezentowany w niniejszym numerze.


Mgr Honorata Gruchlik

Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: kultura literacka). Publikowała w "Kwadraturze Koła" i lokalnej prasie. Interesuje się twórczością J.M.Coetzee, jak i problematyką Południowej Afryki. Amatorsko zajmuje się malarstwem i rzemiosłem artystycznym.


Mgr Anita Wata

Studentka V roku filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Stypendystka programu Sokrates-Erasmus. Studiowała w Stockholm Universitet, gdzie obroniła pracę na poziomie magisterskim. Interesuje się komparatystyką oraz nauczaniem literatury, kultury i języka polskiego jako obcego. Przewodnicząca Koła Naukowego Filozofii Kultury.


Mgr Wojciech Pałasz

Humanista, lekarz, antropolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, studiów kulturoznawczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dziennikarstwa podyplomowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie w trakcie doktoratu z zakresu nauk medycznych, uprawia medycynę w ujęciu holistycznym jako część antropologii, sytuując człowieka - istotę psychosomatyczną, w centrum wytwarzanej przez siebie kultury. Pola zainteresowań: mechanizmy procesów myślowych oraz ich zaburzenia (psychopatologia), pochodzenie człowieka (antropologia i genetyka) oraz jego wytwory - zwłaszcza sztuka i religia.


Mgr Jerzy Stachowicz

Kulturoznawca i animator kultury, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się przede wszystkim tzw. digital studies i antropologią codzienności, interesuje się również historią literatury i filmu, szczególnie pierwszym 40-leciem XX wieku, wielbiciel Zoli, Musila, Pynchona i Stephensona; publicysta miesięcznika "Nowa Fantastyka"


Piotr Bogalecki

Student V roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. W ramach Akademii "Artes Liberales" studiuje także w Krakowie i Warszawie. Autor licznych teksów literaturoznawczych i kulturowych, uczestnik i organizator konferencji krajowych; przewodniczący Koła Naukowego WolnoMISHlicieli, związany z Kołem Filozofii Kultury (sekretarz). Trzykrotny stypendysta MEN. Przygotowuje pracę magisterską poświęconą poezji Krystyny Miłobędzkiej.


Agata Bratek

Studentka V roku kulturoznawstwa i filozofii (MISH, Uniwersytet Śląski). Założycielka Sekcji Gender Koła Naukowego WolnoMISHlicieli. W ramach Akademii "Artes Liberales" uczestniczyła w zajęciach w Uniwersytecie Jagiellońskim. Chwilowo w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się antropologią kultury, gender studies i filozofią dialogu.


Lesław Kłos

Podróżnik z Rudy Śląskiej, badacz kultur Ameryki Południowej, fotografik. Ostatnie ekspedycje : Peru, Boliwia i Ekwador. Przygotowuje książkę "Między niebem a ziemią". Autor kilku wystaw fotograficznych i wykładów popularnonaukowych.


Szymon Kostek

Student V roku kulturoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Realizuje specjalność teatrologiczną. Jako krytyk filmowy i literacki współpracuje z pismem "Granice Rzeczywistości". Interesuje się głównie historią muzyki, historią teatru operowego, poetyką i analityką filmu. Obecnie przygotowuje pracę magisterską poświęconą dramaturgii George'a Bernarda Shaw.


Karolina Pawlik

Studentka IV roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. W ramach Akademii "Artes Liberales" współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów studenckich. Zajmuje się problematyką Dalekiego Wschodu. Autorka licznych tekstów dotyczących kultury Chin, w tym wielu poświęconych problematyce kobiety chińskiej oraz historii Szanghaju. Członkini Polskiego Stowarzyszenie Sztuki Orientu. Dwukrotna stypendystka MENiS. Poetka.


Agnieszka Wesołowska

Studentka V roku Filologii Polskiej oraz IV roku Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania: filozofia współczesna.


Magdalena Witek

Studentka V roku kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, specjalność: komunikacja kulturowa.


do góry


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum