główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version


Noty o autorach:

Tomasz Bielak

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym medioznawstwem i kulturoznawstwem. Autor ponad 40 artykułów, monografii poświęconej prozatorskiej twórczości Macieja Słomczyńskiego (2008) oraz zbioru esejów krytycznych Opcje odbioru (2012); redaktor kilku książek, w tym: Zmierzch Telewizji. Przemiany medium - antologia, zawierającej tłumaczenia tekstów poświęconych telewizji, przygotowanej razem z Mirosławem Filiciakiem i Grzegorzem Ptaszkiem. W marcu 2019 ukazała się jego książka Patchwork. Kulturowa cyrkulacja obiektów medialnych.


Giulia Kamińska Di Giannantonio

Magister studiów śląskich i filologii włoskiej, absolwentka historii sztuki (licencjat). Aktualnie doktorantka w Instytucie Badań o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania naukowe krążą wokół tematów tożsamości, przestrzeni i pogranicza, w szczególności Górnego Śląska i Górnej Adygi/ Południowego Tyrolu.


Aleksandra Kunce

Kulturoznawca i literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 2008-2012 i 2012-2016 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Prowadzi badania kulturoznawcze, ale także z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury, koncentrując się na problematyce człowieka lokalnego, siły umiejscowienia i doświadczania miejsca. Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (2008), Oikologia. Nauka o domu (współautorzy: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor: Maria Popczyk, 2013); Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (2016). Jest redaktorem periodyku "Anthropos?" (od 2003 roku) i kilku tomów zbiorowych. W 2016 roku otrzymała międzynarodową nagrodę za publikację The Philosophy of Localness and the Arts - International Award for Excellence for Volume 10 of the Arts in Society Journal Collection (USA).


Ewa A. Łukaszyk

Profesor nauk humanistycznych, prowadzi badania na Uniwersytecie w Lejdzie. Zajmuje się literaturą świata ze szczególnym uwzględnieniem Śródziemnomorza i Afryki, sfer języka portugalskiego i arabskiego; rozwija też ujęcia teoretyczne dotyczące przekraczania granic kulturowości człowieka. Ostatnio opublikowała: Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności (2019), Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej (2018), Imperium i nostalgia. "Styl późny" w kulturze portugalskiej (2015). Obecnie pracuje nad projektem Poetyki pustki. Wgląd mistyczny i transgresja kulturowa w Śródziemnomorzu. Strona internetowa: www.ewa-lukaszyk.com.


Miłosz Markiewicz

Historyk sztuki i kulturoznawca, członek redakcji pisma kulturalnego "Fragile", doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni), gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat pojmowania wspólnoty w perspektywie posthumanizmu. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmują: eko-logika, narracje Antropocenu, produkcja wiedzy w dyskursie nowego materializmu, etyka i estetyka postantropocentryczna czy krytyka wizualności. Tłumacz tekstów Rosi Braidotti. Uczestnik międzynarodowych seminariów: "Human/Inhuman/Posthuman" prowadzonego na Uniwersytecie w Utrechcie, "Posthuman Aesthetics" na Uniwersytecie Aarhus, "Ahuman Theory: Queer Posthuman Ecosophy" w Research Center for Cultures, Politics and Identities w Belgradzie oraz "From Cosmos to Genes: New Materialist Methodologies Crossing the Humanities, Natural, and Technosciences" na Uniwersytecie Karola w Pradze w ramach projektu New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter' (COST Action IS1307). Wykonawca w grancie Środowiska negocjowane. Nowe praktyki humanistyczne w badaniach transdyscyplinarnych (NPRH). Współredaktor książki Pomiędzy tożsamością a obrazem (Katowice 2016).


Barbara Orzeł

Kulturoznawca i medioznawca, doktor nauk humanistycznych, autorka książek: Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017) oraz Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów (Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2014), publikowała m.in. w "Transformacjach“, "Anthropos?“" "Studiach kulturowych", licznych tomach pokonferencyjnych. Zainteresowania badawcze: humanistyka cyfrowa, antropologia mediów, komunikacja wizerunkowa.


Agata Picheń

Etnolog i kulturoznawca, związana z Muzeum Śląskim, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni). Autorka tekstów w "Pracowni Kultury" o szerokiej tematyce antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ars moriendi i gerontologii. Zajmuje się także kulturą ludową Polski w XIX wieku.


Andrzej Sarnacki SJ

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, jezuita, filozof. Studiował w Krakowie, Dublinie, Monachium i Bogocie. Specjalizuje się w kulturze Ameryki Łacińskiej, problemach sprawiedliwości społecznej i relacjach między religią a kulturą. Autor tekstów w periodykach naukowych i monografii: Kolumbia i kultura przemocy (Katowice 2018), Polifonia przemocy: głosy z Kolumbii (Kraków 2019).


Ewa Sychowska

Magister filologii polskiej ze specjalnością medialną oraz kulturoznawczą, magister zarządzania i marketingu, doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni. Obszar zainteresowań: afrykanistyka, orientalistyka, etnologia, antropologia.


Katarzyna Szkaradnik

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, asystentka w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Publikowała m.in. w "Pamiętniku Literackim", "Kulturze i Społeczeństwie", "Czasie Kultury", "Przeglądzie Kulturoznawczym"; współpracuje jako recenzentka z dwutygodnikiem kulturalnym "artPAPIER". Za redakcję tomu Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899-1953 otrzymała Nagrodę im. A. Omelaniuka Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Interesuje się szczególnie hermeneutyką oraz antropologią literatury, zwłaszcza literackimi reprezentacjami historii, pamięci i tożsamości.


Barbara Zwolińska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UG, literaturoznawca, pracuje w Katedrze Historii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zakresie historii literatury XIX i XX wieku. Aktywna uczestniczka kilkudziesięciu naukowych konferencji ogólnopolskich i zagranicznych. Interesuje się tematem podróży w literaturze od XIX do XXI wieku, teatrem radiowym, współczesną literaturą polską (m.in. problematyką płci, tożsamości, nurtem rozliczeń z komunizmem i PRL, motywem małej ojczyzny), szczególnie zaś twórczością Jarosława Iwaszkiewicza i Tadeusza Różewicza, a także węgierskiego prozaika Sándora Máraia. Autorka kilkudziesięciu artykułów w monografiach wieloautorskich oraz dziesięciu monografii autorskich: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie Opowieści niesamowitych Edgara Allana Poego, Poganki Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego (Gdańsk 2002), O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej (Gdańsk 2007), Podróże Narcyzy Żmichowskiej (Gdańsk 2010), W poszukiwaniu tożsamości. O bohaterach powieści Narcyzy Żmichowskiej (Gdańsk 2010), Pisać to znaczy żyć. Szkice o prozie Sándora Máraia (Gdańsk 2011), "Być sobą i kimś innym". O twórczości Feliksa Netza (Gdańsk 2012), Na początku był dźwięk. Twórczość radiowa Feliksa Netza (Gdańsk 2014), Sándor Márai jako twórca literacki, teatralny i radiowy (Gdańsk 2014), Twórczość Tadeusza Różewicza w radiu. Studium przypadku (Gdańsk 2018), Melancholia, nuda i czas w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (Gdańsk 2018). Redaktorka dwóch pokonferencyjnych publikacji wieloautorskich: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku, (Gdańsk 2019) oraz (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia (w druku).

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version