główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  INFORMACJE DLA AUTORÓW I PROCES RECENZOWANIA

Redakcja przyjmuje jedynie teksty oryginalne (konieczność przesłania artykułu i w osobnym dokumencie krótkiego abstraktu w języku angielskim – streszczenie i tytuł artykułu, a także notki o autorze (anthropo@us.edu.pl). Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami formalnymi (patrz pdf). Zwracamy Autorom uwagę, że przesłanie artykułu do czasopisma jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się Autorem, zachowuje się prawo autorskie do przesłanego tekstu i że tekst w niczym nie narusza praw osób trzecich. Autor wyraża równocześnie zgodę na umieszczanie artykułu w bazach i repozytoriach naukowych. Materiał ilustracyjny, o ile pojawia się w tekście, wymaga jednoczesnego przesłania pisemnego oświadczenia właściciela praw autorskich o wyrażeniu zgody na publikację ilustracji.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów. Jednocześnie informujemy, że nadesłane teksty podlegają opiniowaniu przez niezależnych Recenzentów, a sam proces recenzowania odbywa się z zachowaniem zasad  double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między Autorem a Recenzentem. Formularz recenzji jest dostępny dla Recenzentów w wersji w wersji polskojęzycznej Word i PDF, jak i w wersji anglojęzycznej Word i PDF. Lista Recenzentów jest publikowana corocznie na stronie czasopisma http://www.anthropos.us.edu.pl.

Zasady etyki publikacyjnej: patrz PDF.

Adres redakcji:
"Anthropos?"
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://www.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS


do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version